Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών (Διϊδρυματικό ΠΜΣ)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Πόλη: ΦΛΩΡΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Μαθηματικά,Επιστήμη της εκπαίδευσης

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3036/τ.Β΄/27-7-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: https://mathmast.uowm.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το  Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων – ερευνητών στο χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής με ειδίκευση στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Οι απόφοιτοι του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την εκπαίδευση στα Μαθηματικά καθώς και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης.
  Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Δ.Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση στελεχών της εκπαίδευσης, εξειδικευμένων στην ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας των Μαθηματικών, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση.
  Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
  1) Η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της εκπαίδευσης στα Μαθηματικά.
  2) Η κατάρτιση στελεχών για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών, στις ανάγκες των ειδικών ομάδων με δυσκολίες στα Μαθηματικά, των ενηλίκων και τη δια-βίου μάθηση.
  3) Η κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένη γνώση στην περιοχή της εκπαίδευσης των Μαθηματικών με τη χρήση των ΤΠΕ για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα και της ιδιωτικής αγοράς.
  4) Η ανάδειξη της ιστορίας των Μαθηματικών μέσα από τη διδασκαλία τους καθώς η σύνδεση του πολιτισμού και της καθημερινότητας με τα Μαθηματικά.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών», γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων με προσανατολισμό στις επιστήμες προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής πολιτικής, μαθηματικών σπουδών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Μαθηματική Εκπαίδευση Α’ Ηλικιακού Κύκλου (5-12 ετών).
  2. Μαθηματική Εκπαίδευση Β’ Ηλικιακού Κύκλου (13-18 ετών)

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  1) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΘ
  2) ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
  3)ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
  4) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: lmelissas@uowm.gr
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2385055111