Επιστήμες Γης και Περιβάλλον (MSc inEarth Science and Environment)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Department of Geology and Geoenvironment)

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 5 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική ή και Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Επεξεργασία τροφίμων,Γεωεπιστήμη,Περιβαλλοντικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3434 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: http://www.geol.uoa.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Η σύγχρονη εποχή εμφανίζει ραγδαία οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη, ραγδαία αύξηση και μετακινήσεις πληθυσμών και προϊούσα αστικοποίηση, συνθήκες οι οποίες συνεπάγονται αυξημένες ανάγκες για πρώτες ύλες και ενεργειακούς πόρους, αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα, γενική περιβαλλοντική επιβάρυνση και αυξημένη έκθεση σε φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους.

  Οι Γεωεπιστήμες καλούνται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν από τις αυξημένες ανάγκες και δραστηριότητες, αναγνωρίζοντας ότι η κατανόησή τους, αλλά και η κατά το δυνατό διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, απαιτεί ευρεία επιστημονική αντίληψη και ευρύ συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων.

  Το ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» αποσκοπεί στην κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων παραγωγής εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο θα μπορεί επιτυχώς να αντεπεξέλθει την πολυπλοκότητα των προβλημάτων που ανακύπτουν σε κάθε σύγχρονο τομέα δραστηριότητας και αφορά στις Γεωεπιστήμες και στο περιβάλλον.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  1. Στο ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Γεωεπιστημονικών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  2. Στο ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών συγγενών ή συμπληρωματικών προς τις Γεωεπιστήμες Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  Μη αποκλειστικά παραδείγματα τέτοιων πτυχιούχων είναι οι Φυσικοί, Χημικοί, Ωκεανογράφοι, Βιολόγοι, Γεωγράφοι, Αρχαιολόγοι, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων, Περιβαλλοντολόγοι, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Γεωπόνοι.
  3. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8, αρ. 34 του ν. 4485/2017.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Εφαρμοσμένη Γεωλογία-Γεωφυσική, (Applied Geology-Geophysics)
  2. Ορυκτοί Πόροι-Πετρολογία και Περιβάλλον (Mineral Resources Petrology and Environmental Management)
  3. Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον (Climatic Variations and Impacts on Environment)

 • Σημειώσεις:

  Πληροφορίες
  Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 210 7274064 καθώς και στους παρακάτω υπεύθυνους ανά ειδίκευση:
  Ανδρέας Τζάνης, τηλ. 210 7274785, email atzanis@geol.uoa.gr, για την Ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Γεωφυσική» Αριάδνη Αργυράκη, τηλ. 210 7274314, email argyraki@geol.uoa.gr , για την Ειδίκευση “Ορυκτοί Πόροι- Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος” Χαρά Ντρίνια, τηλ. 210 7274394, email cntrinia@geol.uoa.gr, για την Ειδίκευση «Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον»