Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη – Ειδική Φυσική Αγωγή

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Τμήμα: Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3796/τ.Β΄/15-10-2019 (Κανονισμός) 4164/τ Β΄/21-9-2018 (Ίδρυση)

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: http://physicaleducation.phed.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η ανανέωση της επιστημονικής γνώσης για την προαγωγή της αθλητικής επιστήμης και την ειδικευμένη έρευνα με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις στα γνωστικά πεδία της Σχολικής φυσικής Αγωγής και της Προσαρμοσμένης/ Ειδικής φυσικής Αγωγής.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και έρευνα στα επιστημονικά πεδία της παιδαγωγικής και της διδακτικής στη σχολική φυσική αγωγή και την προσαρμοσμένη/ειδική φυσική αγωγή καθώς είναι γνωστός ο σημαντικός ρόλος της σχολικής φυσικής αγωγής στην πολύπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος της προσαρμοσμένης/ειδικής φυσικής αγωγής στην ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες. Με το Π.Μ.Σ. θα επιτευχθεί η κατάρτιση και η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας στο ευρύτερο πεδίο των επιστημών αυτών.

  Επιμέρους σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
  α) η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
  β) η υψηλού επιπέδου κατάρτιση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της παιδαγωγικής και της προσαρμοσμένης/ειδικής αγωγής, καθώς και στις ειδικές θεματικές ενότητες της διδακτικής και της διδακτικής μεθοδολογίας,
  γ) η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που θα βασίζεται στις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας – αλλά και της ελληνικής κοινωνίας – για εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης,
  δ) η παροχή και μετάδοση ειδικών επιστημονικών γνώσεων με σαφή θεωρητικό περιεχόμενο και προσανατολισμό που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις,
  ε) η υψηλής ποιότητας μετεκπαίδευση φοιτητών/τριών και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών/τριών εφοδιασμένων με τα απαραίτητα γνωστικά “εργαλεία” για να προσφέρουν εξειδικευμένο έργο ή να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν πρωτότυπη έρευνα και
  στ) η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας και η προώθηση της διαθεματικής συνεργασίας σε σύνθετα ζητήματα παιδαγωγικής, διδακτικής και προσαρμοσμένης/ειδικής φυσικής αγωγής.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την εξής αναλογία:

  Α. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 80%.
  Β. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) σε ποσοστό 20%.

  Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α., οι Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) μπορούν να καλύψουν το μέγιστο αριθμό των εισακτέων (στο Π.Μ.Σ. εισάγονται 40 μεταπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-ήτριες κατ’ ανώτατο αριθμό κατ’ έτος). Στην ειδίκευση «Προσαρμοσμένη-Ειδική Φυσική Αγωγή» γίνονται δεκτοί μόνο Πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Εκπαιδευτικά μοντέλα στη φυσική Αγωγή
  2. Προσαρμοσμένη/Ειδική φυσική Αγωγή

 • Σημειώσεις: