Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Τμήμα: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 5 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3095/τΒ΄/31-7-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://sites.google.com/view/msc-sustainablemanagement/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι θέματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, όπως: Οικολογία, Προστασία και Διατήρηση των Δασών και του Φυσικού Περιβάλλοντος, Διαχείριση δασών και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος, Δασοτεχνικά και Υδρονομικά Έργα, Δασική Παραγωγή και αξιοποίηση ξυλώδους βιομάζας, Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων, Λιβαδοπονία, Άγρια Πανίδα, Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων, Προγραμματισμός, Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων, Aξιοποίηση Nέων Τεχνολογιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τα δασικά και φυσικά οικοσυστήματα.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ.: Η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα της σύγχρονης δασοπονίας και αειφορικής διαχείρισης, προστασίας και διαχείρισης των δασικών και φυσικών οικοσυστημάτων αλλά και η ενίσχυση της δασολογικής έρευνας στη χώρα μας, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας όσο και στη στήριξη του έργου των Δασολόγων-Περιβαλλοντολόγων και άλλων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στη δασολογία και στο φυσικό περιβάλλον. Τα παραπάνω θα έχουν άμεση επίδραση στη βελτίωση της ποιότητας των δασικών προϊόντων και υπηρεσιών, στη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων, στην καλύτερη αξιοποίηση της υπαίθρου και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ειδικούς επιστήμονες (Π.χ. στελέχωση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Διεθνών Οργανισμών κ.λπ.). Το εν λόγω ΠΜΣ συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο δασοπεριβαλλοντικό τομέα με τις αρχές βιολογικής και οικολογικής προστασίας και διατήρησης της φύσης, των τεχνικών και υδρονομικών τεχνικών επεμβάσεων στα δάση και τα φυσικά οικοσυστήματα, την παραγωγή και αξιοποίηση του ξύλου και της βιομάζας, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των δασών και φυσικών οικοσυστημάτων.

  Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, θα αποτελέσουν το στελεχιακό εκείνο δυναμικό που μπορεί να απασχοληθεί στους τομείς της ορθολογικής δασικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, της συστηματικής οργάνωσης, καταγραφής και παρακολούθησης οικοτόπων και ειδών – Δίκτυο Natura 2000, της δασικής και περιβαλλοντικής προστασίας, αποκατάστασης, ανόρθωσης και εν γένει διατήρησης της φύσης, του δασικού τοπίου, ορεινών εδαφών και αστικού πρασίνου, της διατήρησης και προστασίας σπάνιων και απειλούμενων ειδών, της προστασίας των γενετικών δασικών πόρων, της διάνοιξης των δασών και των δασικών μεταφορών, της κλιματικής αλλαγής, της διευθέτησης χειμάρρων και λεκανών απορροής, των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της κτηματογράφησης, της αξιοποίησης, ανάπτυξης, βελτίωσης και πιστοποίησης προϊόντων ξύλου, της επιχειρηματικής καινοτομίας και πολιτικής στον ευρύτερο περιβαλλοντικό χώρο, της αγροδασοπονίας, των υγροτόπων, την εκπαίδευση και την κατάρτιση με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, αλλά και στον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα. Αποτέλεσμα είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα απαραίτητα εργαλεία (γνωσιακά και τεχνολογικά) που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών στο πλαίσιο μιας ορθολογικής διαχείρισης πολλαπλών σκοπών του δασικού πλούτου της χώρας μας και εν γένει των φυσικών πόρων αξιοποιώντας έξυπνες και καινοτόμες μεθοδολογίες, πρακτικές και εφαρμογές στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

  Επιπλέον το προτεινόμενο πρόγραμμα θα προετοιμάσει τους αποφοίτους του για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών, δίνοντας τη δυνατότητα να κατευθυνθούν σε μία ευρεία θεματολογία έρευνας.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

  1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  2. Πτυχιούχοι Περιβαλλοντικών, Βιολογικών και Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πτυχιούχοι Εκπαιδευτικών Σχολών, Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του εν λόγω ΜΠΣ.

  Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
  Επιστήμες Περιβάλλοντος
  Βιολογίας
  Θετικών Επιστημών
  Πολυτεχνικών Σχολών
  Πληροφορικής
  Νομικής
  Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

 • Ειδικεύσεις:

  1. Οικολογία – προστασία – διατήρηση φύσης
  2. Τεχνικά έργα, παραγωγή και αξιοποίηση ξυλώδους βιομάζας
  3. Διαχείριση – ανάπτυξη δασών και φυσικών πόρων

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  msc-sustainablemanagement@for.auth.gr
  τηλ. 2310995195