Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΜΑ in Education: Education and Human Rights)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Αγωγής

  Τμήμα: Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Department of Early Childhood Education

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες συμπεριφοράς

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2501 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2600

  URL Ιστοσελίδας: http://www.ehr.ecd.uoa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του ΤΕΑΠΗ του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη της θεωρίας, της έρευνας και της πρακτικής στην Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία, την έρευνα, τη μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων για θέματα της εκπαίδευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
  – Η κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και επιστημόνων, οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε δυναμικό των σχολείων, των κεντρικών δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης, όπως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κέντρων Ερευνών, δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, και ιδιωτικών φορέων, και οι οποίοι θα παρέχουν έργο στο αντικείμενο των επιστημών της αγωγής και ιδιαίτερα στον τομέα των
  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Εκπαίδευση.
  – Η δημιουργία επιστημονικών στελεχών ικανών να συμμετέχουν στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών, στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στην καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων που αναδύονται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών θεσμών.

  Το Πρόγραμμα επιδιώκει να διαμορφώσει επιστήμονες και επαγγελματίες οι οποίοι συμμετέχουν στην έρευνα, στη διδασκαλία και στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών με έμφαση στην καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην εμπέδωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφών προς το αντικείμενο του ΠΜΣ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» (MA in Education: «Education and Human Rights»). Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Γραφείο Υποστήριξης ΠΜΣ: Ελένη Σωτηρίου

  Ταχυδρομική Διεύθυνση:
  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  ΠΜΣ «Εκπαίδευση & Ανθρώπινα Δικαιώματα»

  Σταδίου 5, Τ.Κ. 105 62
  7ος όροφος, γραφ. 704

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-368 8095 & 210-368 9312

  e-mail: pmsteapi@gmail.com