Εκπαίδευση για την Αειφορία – Επιστήμες της Αγωγής

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Παιδαγωγική

  Τμήμα: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 5445/Β/5-12-2018) Κανονισμός Λειτουργίας (ΦΕΚ 2510/B/25-6-2019)

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.dent.auth.gr/?q=node/3189

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Εκπαίδευση για την Αειφορία» αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

  Πιο συγκεκριμένα σκοπεύει στην εξειδίκευση επιστημόνων καθώς και την ανάπτυξη εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα:

  (α) Εμβάθυνσης στη θεωρία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αειφορίας, παραγωγής γνώσης στο παραπάνω διεπιστημονικό πεδίο και διάχυσης της γνώσης αυτής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

  (β) Σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας για κάθε δυνατό συνδυασμό ομάδων-στόχων, εκπαιδευτών, αντικειμένου μελέτης, εκπαιδευτικού πλαισίου και διατιθέμενης υλικής υποδομής.

  (γ) Σχεδιασμού πολιτικών (policies) για την ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αειφορίας σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και σε κάθε δυνατή συγκυρία άτυπης εκπαίδευσης μέσα στο γενικότερο περιβάλλον των κοινωνικών θεσμών, φορέων, ομάδων που λαμβάνουν αποφάσεις, κλπ.

  (δ) Ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε όλους τους παραπάνω τομείς.

  (ε) Ανάπτυξη κάθε είδους συνεργασίας με άτομα, επιστημονικά ιδρύματα, φορείς, και ομάδες που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αειφορία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

  (στ) Επιστημονικά άρτια κατάρτιση των φοιτητών/τριών του Δ.Π.Μ.Σ. έτσι ώστε να γίνουν ικανοί/ές να στελεχώσουν θεσμούς, φορείς, οργανώσεις και ομάδες που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αειφορία (μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και εθελοντικές ομάδες εκπαιδευτικών που εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης) προσφέροντας τους το καλύτερο δυνατό έργο και προωθώντας εν γένει τους σκοπούς και το σκεπτικό του παραπάνω διεπιστημονικού πεδίου

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες των θετικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Θετικών Επιστημών
  Ανθρωπιστικών Επιστημών
  Κοινωνικών Επιστημών

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Βιολογίας ΑΠΘ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεία Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  msc-aeiforia@nured.auth.gr
  τηλ. 2310995090