Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3332/τ.Β΄/10-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  URL Ιστοσελίδας: http://www.logistics-auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του προγράμματος «Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics and Supply Chain Management)» είναι η παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

  Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Π.Μ.Σ. στην «Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics and Supply Chain Management)» είναι:

  • Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στην περιοχή της Επιστήμης της Διοίκησης, των Επιχειρησιακών Λειτουργιών, των Logistics και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Παγκοσμιοποιημένων Δικτύων Προμηθειών και Παραγωγής με την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών καθώς και εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών projects με αναζήτηση χρηματοδότησης από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς φορείς.

  • Η καταξίωση του ΠΜΣ μεταξύ των καλύτερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων της ευρώπης στο αντικείμενο των Logistics και της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και η σύνδεση του στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο των αντίστοιχων προγραμμάτων.

  • Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, και

  • Η προετοιμασία στελεχών για σταδιοδρομία ως Διευθυντές Logistics, Προγραμματιστές Υλικών/Διευθυντές Αποθεμάτων, Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Μεταφορών και Διανομής, Διευθυντές και στελέχη Διαχείρισης Αποθηκών, Διευθυντές Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλες τις βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  To Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Διοίκησης, Οικονομικών, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  • Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Οικονομικών
  • Θετικών Επιστημών
  • Πληροφορικής
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
  • Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. με συνάφεια
  • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. με συνάφεια

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  logistics@econ.auth.gr
  τηλ. 2310991180