Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: Γεωπονικών Επιστημών

  Τμήμα: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Πόλη: ΒΟΛΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 1 έτος

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Επεξεργασία τροφίμων

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα «Επιστημών και Συστημάτων Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής».
  Σκοπός του Προγράμματος είναι:
  – Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν στα συστήματα αειφόρου καλλιέργειας καινοτόμων φυτικών ειδών με υψηλή προστιθέμενη αξία και σε αντικείμενα αιχμής της επιστήμης της αειφόρου φυτικής παραγωγής.
  – Η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα Υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι θα συμβάλλουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και ασφαλών τροφίμων με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και θα διαχειριστούν αειφορικά τους γενετικούς και φυσικούς πόρους.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, και Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, και Θετικών Επιστημών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 12γ, του άρθρου 5, του Ν. 2916/2001 και του Ν. 4485/2017.
  Είναι δυνατό να υποβάλλουν αίτηση και να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής και τελειόφοιτοι σχετικών Τμημάτων Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Η εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. θα γίνεται εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής διατριβής, όπως θα βεβαιώνεται από σχετικό έγγραφο του Ιδρύματος φοίτησης, εντός της προθεσμίας εγγραφών των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ.

 • Ειδικεύσεις:

  Στο Π.Μ.Σ. λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις με τίτλο:
  I. Καινοτόμες Καλλιέργειες για Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας
  II. Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Βελτίωσης Φυτών
  III. Αξιοποίηση και Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεία  Π.Μ.Σ. email: aeiforospost@uth.gr