Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Σχολή: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές Επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 3484/21.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: http://www.environmentalprotection.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος» (Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η έρευνα πάνω στα ζητήματα των εφαρμοσμένων περιβαλλοντικών πολιτικών και τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό, διακρατικό, ευρωπαϊκό και διεθνές καθώς και πάνω στα αντίστοιχα θεσμικά και επιχειρησιακά εργαλεία και στις σύγχρονες διαδικασίες εφαρμογής των τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος από το σχεδιασμό και τη λήψη μιας απόφασης μέχρι την υλοποίησή της, προσφέροντας δια-τομεακή επιστημονική ευρύτητα σε όλες τις πτυχές των περιβαλλοντικών εφαρμογών (τεχνολογικές, πολιτικές, διαχειριστικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολεοδομικές, πολιτισμικές, γεωπολιτικές, επιχειρησιακές και νομοθετικές). Πυρήνας της εξειδίκευσης του Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. είναι η κατανόηση, εμβάθυνση και έρευνα της αλληλένδετης σχέσης του τεχνικού με το μη τεχνικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας, μέσα από μία – αναγκαία και ικανή – διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση.
  2. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με τις έννοιες – κλειδιά, τους μεθοδολογικούς άξονες και ιδιαίτερα με την εφαρμογή των πολιτικών και των τεχνικών περιβαλλοντικής προστασίας. Επίσης, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή ενός εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα μπορεί άμεσα να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματι-
  κή ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (μελέτες περιβαλλοντικών
  επιπτώσεων – Μ.Π.Ε. και μελέτες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης – Π.Π.Ε., ειδική επιστημονική
  γνώση και συμβολή σε μελέτες πολεοδομικές, χωροταξικές και αναπτυξιακές με μελετητικά πτυχία κατηγορίας
  27, πραγματογνωμοσύνες, πιστοποιήσεις, επιθεωρητές περιβάλλοντος, στελέχη επιχειρήσεων κ.λπ.) όσο και
  στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες της Ε.Ε. (στελέχη υπηρεσιών, παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ως ειδικοί επιστήμονες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, νομοτεχνικό – νομοπαρασκευαστικό έργο, ελεγκτικοί μηχανισμοί, πιστοποιήσεις κ.λπ.).
  Βασικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του επιστημονικού δυναμικού της
  χώρας και η παραγωγή στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις, στο επιστημονικό πεδίο του Προγράμματος,
  ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.
  Τέλος, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η διεύρυνση της εξωστρέφειας καθώς και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής
  εμβέλειας των μεταπτυχιακών σπουδών με συμμετοχή διδασκόντων – ειδικών προσκεκλημένων από την ευρύ-
  τερη πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα και από το χώρο των τεχνοκρατών και των ανώτατων διοικητι-
  κών στελεχών που εκπροσωπούν διεθνώς τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ακαδημαϊκής
  γνώσης και έρευνας και την προώθηση συνεργασιών που θα ανταποκρίνονται στις ερευνητικές, κοινωνικές
  και παραγωγικές ανάγκες της χώρας (με κοινωνικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς κ.λπ.).
  3. Το μαθησιακό αποτέλεσμα της σπουδής στο ΠΜΣ είναι η κατανόηση, η εμβάθυνση και η ανάπτυξη ικανότητας ανάλυσης, έρευνας και μελέτης της αλληλένδετης σχέσης του τεχνικού με το μη τεχνικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας, μέσα από μία – αναγκαία και ικανή – διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση.
  Στόχος είναι ο απόφοιτος να έχει γνώση των ρεαλιστικών προβλημάτων της εφαρμογής, δεξιότητες ανάλυσης και
  διαχείρισης του αντίστοιχου επιστημονικού, μελετητικού και ερευνητικού αντικειμένου καθώς και ικανότητες επίλυσης πρωτότυπων και πολυπαραγοντικών προβλημάτων που τίθενται στο πεδίο εφαρμογής των περιβαλλοντικών, πολιτικών, μελετών και ερευνών, ή ικανότητες συνεργασίας με άλλες ειδικότητες ή συντονισμού ομάδων μελέτης για την εκπόνηση διεπιστημονικών προγραμμάτων σε επιμέρους τομείς του περιβαλλοντικού αντικειμένου ή ικανότητες επιλογής στρατηγικών αντιμετώπισης σχετικών ζητημάτων από τη σκοπιά του ιδιωτικού ή του δημόσιου πεδίου δράσης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ από Τμήματα/Σχολές της ημεδαπής (Πανεπιστημιακού
  ή Τεχνολογικού Τομέα) ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι προέρχονται από πεδία σπουδής θετικών και τεχνολογικών επιστημών καθώς και από πεδία οικονομίας – διοίκησης – διαχείρισης (management) ή από πολιτικές, νομικές ή άλλες συναφείς επιστήμες ενώ βασικό συνεκτιμώμενο στοιχείο της εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. είναι η συναφής επαγγελματική, ακαδημαϊκή, ερευνητική ή άλλη δραστηριότητα.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Διοίκησης Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού
  Πανεπιστημίου Κύπρου

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mastersoffice@teiath.gr