Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

 • Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ KAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2 για την πλήρη 4 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά,Χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και ασφαλιστικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 3529/τ’ Β/21-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 6000

  URL Ιστοσελίδας: https://www.dept.aueb.gr/el/master.accfin

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη
  Λογιστική και Χρηματοοικονομική» «Master of Science (M.Sc.) in Accounting and Finance» στοχεύει στην παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοι-
  κονομικής.
  Το πρόγραμμα εστιάζει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:
  α) Λογιστική
  β) Ελεγκτική
  γ) Χρηματοοικονομική
  δ) Επενδύσεις
  ε) Διαχείριση Κινδύνου

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών,
  αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του
  ν. 4485/2017.

 • Ειδικεύσεις:

  α) Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Auditing)
  β) Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Manage-ment)
  γ) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance)

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 6000 ευρώ (πλήρης), 7400 ευρώ (μερική)

  Επικοινωνία

  Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33,
  Αθήνα 113 62
  9ος όροφος, Γραφείο 913

   210 8203633, 210 8203630
  Fax: 210 8203634

   master.accfin@aueb.gr