Διοίκηση Υπηρεσιών

 • Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διαχείριση και διοίκηση,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): (ΦΕΚ 3775/3-9-2018 τ. Β΄)

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5500

  URL Ιστοσελίδας: https://msm.aueb.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
  στη Διοίκηση Υπηρεσιών στοχεύει στην παροχή των
  πλέον σύγχρονων και εξειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και την ανάπτυξη των απαραίτητων
  ικανοτήτων – δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη
  διοίκηση υπηρεσιών, εστιάζοντας στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:
  α) Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience
  Management)
  β) Διοικητική Συμβουλευτική (Management
  Consulting)
  2. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης
  και η ανάπτυξη της έρευνας στον ευρύτερο χώρο της
  επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών
  και συγκεκριμένα ο συνδυασμός και η ενσωμάτωση των
  τομέων της οργάνωσης και της διοίκησης, της οικονομικής και της τεχνολογίας μέσω μιας διεπιστημονικής
  προσέγγισης.
  Συγκεκριμένα, στοχεύει: στη (ν):
  α) Δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στη διοίκηση υπηρεσιών και
  β) Επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και
  οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του δημόσιου
  και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
  3. Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται από το ΠΜΣ ορίζεται στο άρθρο 2 της πράξης ίδρυσης του προγράμματος, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί και ισχύει. H ειδίκευση
  αναγράφεται μόνο στην αναλυτική βαθμολογία και στο
  Παράρτημα Διπλώματος των φοιτητών που την έχουν
  παρακολουθήσει και όχι στο πτυχίο τους.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
  ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων
  της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
  34 του ν. 4485/2017.

 • Ειδικεύσεις:

  (α) ΔιοίκησηΕμπειρίαςΠελάτη (Customer Experience Management) (β) ΔιοικητικήΣυμβουλευτική (Management Consulting)

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (2 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (3 εξάμηνα)
  Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 5500 ευρώ (πλήρης), 6800 ευρώ (μερική)