Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

 • Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Περιβαλλοντικές επιστήμες,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 4105

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 7250

  URL Ιστοσελίδας: https://www.mba.aueb.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
  δών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων: Μ.Β.Α.- Master in Business Administration» έχει ως αντικείμενο
  την παροχή των πλέον σύγχρονων και εξειδικευμένων
  γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου και την ανάπτυξη των
  απαραίτητων ικανοτήτων – δεξιοτήτων για την αποτελε-
  σματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Συ-
  γκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει ως γνωστικό αντικείμενο
  τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα καλύπτει τα
  εξής πεδία: (α) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, (β)
  Χρηματοοικονομική Διοίκηση, (γ) Λογιστική, (δ) Διοίκη-
  ση Μάρκετινγκ, (ε) Διοίκηση Ενέργειας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA – Μaster in Business Administration απευθύνεται σε
  πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που ήδη εργάζονται και σκοπεύουν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις
  επαγγελματικές, διοικητικές και ηγετικές τους ικανότητες για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα
  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων: MBA – Master in Business Administration.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (4 εξάμηνα), δια ζώσης (5 εξάμηνα)