Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (M.B.A.)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Σχολή: Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 1575/8.5.2018 τ. Β

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.bma.upatras.gr/index.php/el/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση επιστημόνων με γνώσεις υψηλής στάθμης, ανάλογες των αναγκών της συγκεκριμένης ειδίκευσης.

  Σκοπός του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. είναι :
  α. Η προαγωγή γνώσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών και η ανάπτυξη έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές.
  β. Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
  γ. Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  δ. Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
  ε. Η καλλιέργεια σε επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Πανεπιστημίων όλων των γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ όλων των γνωστικών αντικειμένων. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των πιο πάνω τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι τα τέλη του μηνός Αυγούστου και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

 • Ειδικεύσεις:

  (1) ΔΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ,
  (2) ΔΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ,
  (3) ΔΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διεθνή Επιχειρηματικότητα

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Πάτρα 265 04
  26504
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τηλέφωνο: +30-2610969975 , +30-2610997586 , +30-2610969988Φαξ: 2610969990