Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

 • Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Τμήμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Όλες

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ3644/27-08-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 7250

  URL Ιστοσελίδας: http://executivemba.aueb.gr

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη: Executive Master in Business Administration» έχει ως
  αντικείμενο την παροχή των πλέον σύγχρονων γνώσεων
  μεταπτυχιακού επιπέδου προς τους πτυχιούχους του
  πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και την ανάπτυξη των
  απαραίτητων ικανοτήτων-δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.
  Το πρόγραμμα έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα καλύπτει τα εξής
  γνωστικά πεδία:
  (α) Στρατηγική Διοίκηση,
  (β) Ηγεσία,
  (γ) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,
  (δ) Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
  (ε) Λογιστική,
  (στ) Διοικητική Μάρκετινγκ,
  (ζ) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού,
  (η) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ που ήδη εργάζονται και σκοπεύουν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις επαγγελματικές, διοικητικές και ηγετικές τους ικανότητες.
  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών
  ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του
  άρθρου 34 του ν. 4485/2017, όπως αυτές εξειδικεύονται
  στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Β) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (4 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (5 εξάμηνα)
  Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 7250 ευρώ (πλήρης), 8000 ευρώ (μερική)