Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Τμήμα: Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Οικονομικά,Διοίκηση επιχειρήσεων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3633/τ.Β'/1-10-2019 (Κανονισμός) 3774/τ. Β΄/3-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: http://sportmanagement.phed.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού» έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία και προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση του αθλητισμού, της αναψυχής, των αθλητικών εγκαταστάσεων/κέντρων και του αθλητικού τουρισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δημοτικών, κρατικών (ΕΑΚ), και ιδιωτικών οργανισμών και σωματείων της αθλητικής αγοράς στην Ελλάδα.

  Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή διδασκαλίας και η προώθηση της έρευνας υψηλού επιπέδου προκειμένου να αποφοιτήσουν στελέχη που θα έχουν τα εφόδια: α) να αναλάβουν διοικητικές θέσεις στον Ελληνικό αθλητισμό και τον αθλητικό τουρισμό β) να διεξάγουν έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση του αθλητισμού και του αθλητικού τουρισμού. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνδεθεί το ΠΜΣ με το Εργαστήριο «Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής» που ιδρύθηκε το 2017 στο ΤΕΦΑΑ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, του ΑΠΘ.

  Επιμέρους στόχοι του ΠΜΣ είναι η σύνδεση με δημοτικούς, κρατικούς και ιδιωτικούς αθλητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό προκειμένου να συνδεθεί το πανεπιστήμιο με την κοινωνία και την αγορά εργασίας προς όφελος των μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και των διδασκόντων. Η σύνδεση αυτή θα δημιουργήσει επίσης συνθήκες διεξαγωγής εφαρμοσμένης έρευνας. Τέλος μέσω του ΠΜΣ στόχος είναι η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τμήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού που προσφέρουν παρόμοια προγράμματα

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την εξής αναλογία:

  Α. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 60%.
  Β. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) σε ποσοστό 40%.

  Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α., οι πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Α.Τ.Ε.Ι. μπορούν να καλύψουν το μέγιστο αριθμού των επιτυχόντων.

  Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Σημειώσεις: