Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Επιστημών Υγείας

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 2081/τΒ΄/7-6-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://publichealthpolicy.med.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εκπαίδευση, έρευνα και επαγγελματική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα συνδυαστικά της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας. Η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο. Συντονισμένο με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς ακαδημαϊκές τάσεις, το Πρόγραμμα ακολουθεί τη διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο. Επιδιώκοντας λοιπόν την εκπαίδευση, την έρευνα και την επαγγελματική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας, ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τις εξής θεματικές:

  – τις σχέσεις υγείας, κοινωνίας και περιβάλλοντος
  – τις σύγχρονες όψεις της παγκόσμιας διακυβέρνησης της υγείας
  – τις προκλήσεις που θέτουν στα συστήματα υγείας η τρέχουσα οικονομική κρίση και τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, η ανεργία, το διεθνές εμπόριο, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές την ανάμειξη των ΜΚΟ στο πεδίο της φροντίδας υγείας

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
  Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Δημόσια Υγεία
  2. Πολιτική Υγείας

 • Σημειώσεις:

  Γραμματεία του ΠΜΣ (email msc-ph@auth.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-999339)
  Σμαράγδα Αρβανιτίδου arvanitidou@auth.gr  2310999339