Διατροφή, Ευζωία & Δημόσια Υγεία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

  Πόλη: ΛΗΜΝΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υγεία και πρόνοια,Υπηρεσίες υγείας

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2329/τ.Β’/15.06.2020

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3200

  URL Ιστοσελίδας: http://www.fns.aegean.gr/index.php/pms-fns-m

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης και σύγχρονης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στον τομέα της Διατροφής σε σχέση με την Προαγωγή της Ευζωίας και της Υγείας του Ανθρώπου. Ειδικότερα, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση μελλοντικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, της ιδιωτικής παραγωγής-επιχείρησης τροφίμων και της συμβουλευτικής δραστηριότητας στο ραγδαίως εξελισσόμενο πεδίο της διατροφής και του κρίσιμου ρόλου αυτής στην προαγωγή της ευζωίας και της υγείας του σύγχρονου ανθρώπου. Το ΠΜΣ παρέχει προηγμένες και εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν την εις βάθος κατανόηση-αξιολόγηση-διαχείριση της διατροφικής αξίας των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων και της ένταξης αυτών στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής και διατροφικής πολιτικής. Παράλληλα, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην μεταφορά εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα διατροφής που σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων και που ταυτοχρόνως προάγουν την γενικότερη ποιότητα ζωής του ανθρώπου, καθώς και την εφαρμογή αυτών των διατροφικών προτύπων για την επίτευξη της ευζωίας του ανθρώπου σε πολλαπλά επίπεδα, κοινωνικά, πολιτισμικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, κ.α.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι πτυχίο ή δίπλωμα α’ κύκλου σπουδών και η
  επάρκεια της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (σχετ. το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17).
  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και
  Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κυρίως Τμημάτων ποικίλης συναφούς
  εξειδίκευσης, όπως επιστήμονες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές, υγιεινολόγοι,
  κλπ), διατροφολόγοι, διαιτολόγοι, επιστήμονες και τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί, βιολόγοι, γεωπόνοι,
  χημικοί μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, επιστήμονες φυσικής αγωγής, λειτουργοί δημόσιας υγείας και
  στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων από τον
  ΔΟΑΤΑΠ Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας,
  ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή
  Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη
  Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄).

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία»

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεία: Κατερίνα Παλατιανού
  Δευτέρα – Παρασκευή 8:00-2:00 μ μ
  τηλ.: 22540 – 83013,
  email: dmfns@aegean.gr