Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας – Υπηρεσίες Πληροφόρησης

 • Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής

  Τμήμα: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: Κέρκυρα

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 1530Β΄/4-5-18

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://tab.ionio.gr/el/postgraduates

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί (α) πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (ΤΑΒΜ) του Ιονίου Πανεπιστημίου, (β) πτυχιούχοι ομολόγων και ισοτίμων προς το ΤΑΒΜ της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν την ελληνική γλώσσα (γ) πτυχιούχοι των ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας της ημεδαπής και πτυχιούχοι ομολόγων και ισοτίμων προς τα τμήματα ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας σχολών της αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν την ελληνική γλώσσα και (δ) πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής και θετικών ή κοινωνικών επιστημών που σχετίζονται με τη διαχείριση της πληροφορίας και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα: