Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική(MPHIL in Management of monuments: Archaeology, Urban Planning and Architecture )

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

  Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Department of History and Archaeology)

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4 για την πλήρη, 8 για την μερική

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,Ανθρωπιστικές Τέχνες,Γλώσσες,Κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφορία,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3959 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1600

  URL Ιστοσελίδας: http://www.dpmsdiax.arch.uoa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική έρευνα στη διαχείριση και ανάδειξη των μνημείων ιδιαίτερα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς και της αρχιτεκτονικής με ιδιαίτερη έμφαση στον αστικό και περιαστικό χώρο. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών, προερχόμενων από τις επιστημονικές περιοχές της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής ή της πολιτισμικής τεχνολογίας και η μετεκπαίδευσή τους στην αντιμετώπιση θεμάτων σχεδιασμού, παρέμβασης και διαχείρισης του αρχαιολογικά και ιστορικά φορτισμένου χώρου σε οικισμούς και στον περίγυρό τους. Το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει παράλληλα την εμβάθυνση στην έρευνα κοινών προβλημάτων αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής.
  Το πρόγραμμα επιδιώκει την ανάπτυξη συστηματικών προτάσεων σύνθεσης και συνέργειας των ανωτέρω σπουδών. Αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας κοινού λεξιλογίου και κοινών μεθοδολογικών εργαλείων ανάμεσα σε συνεργαζόμενους αρχαιολόγους και αρχιτέκτονες-πολεοδόμους, οι οποίοι θα επιτύχουν την επιθυμητή συνέργεια.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίων: α) Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, β) Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική (MPHIL in Management of monuments: Archaeology, Urban Planning and Architecture ).

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Διεύθυνση:

  Τομέας Αρχαιολογίας (κυψέλη 404, 4ος όροφος, Φιλοσοφική Σχολή),
  Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

  Τηλέφωνο:
  210-7277369

  E-mail:
  dpmsdiax@arch.uoa.gr