Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science in Modern Information Technologies and Services)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Πόλη: ΚΑΣΤΟΡΙΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Πολιτικές επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3668/ τ.Β'/03-10-2019

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2880

  URL Ιστοσελίδας: https://msc.cs.uowm.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  1.Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services)»,  έχει ως αντικείμενο, τη συντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των ερευνητικών κατευθύνσεων της επιστήμης της Πληροφορικής και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας.

  2. Το Πρόγραμμα θεραπεύει αμιγώς τα πλέον προηγμένα ζητήματα τεχνολογίας και επιστήμης στο χώρο της Πληροφορικής. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που προκαλεί η ταχύτατη εξέλιξη της Πληροφορικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

  Τα μαθήματα του Προγράμματος έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στο μεταπτυχιακό φοιτητή την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οι σκοποί του ΔΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» είναι οι εξής:

  • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος.
  • Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των Ελληνικών επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
  • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
  • Η ανάπτυξη της Θεωρητικής και της Εφαρμοσμένης πληροφορικής στον Ελλαδικό χώρο.
  • Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων συστημάτων Πληροφορικής.
  • Η συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα Πληροφορικής.
  • Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζει και προάγει ταυτόχρονα το κοινό πεδίο έρευνας που καλλιεργείται από τα δύο ιδρύματα στους τομείς των συστημάτων επικοινωνιών, των τεχνολογιών διαδικτύου, της ασφάλειας συστημάτων καθώς και της εκπαίδευσης στον κλάδο των Τ.Π.Ε..

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017 (ενδεικτικά: πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Πολυτεχνικών, Θετικών, Τεχνολογικών, Κοινωνικών, Οικονομικών, Νομικών, Φιλοσοφικών, και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής).

 • Ειδικεύσεις:

  α) Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων
  β) Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  e-mail:
   msc-inf@uowm.gr

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2467087182, 2467087062
  Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  Περιοχή Φούρκα, Καστοριά 52100