Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία – Educational Science: Science, Environment and Technology in Education

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

  Πόλη: ΦΛΩΡΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 5 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Εκπαίδευση

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3050/τ.Β΄/27-7-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2400

  URL Ιστοσελίδας: http://www.fepms.edu.uowm.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2025-2026

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία – Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» εξετάζει τις σύγχρονες τάσεις στα Προγράμματα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίες φαίνεται να εστιάζουν στη διερευνητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης. Προτείνεται δηλαδή στους εκπαιδευτικούς να οργανώνουν κατάλληλα περιβάλλοντα στα οποία οι μαθητές ασκούνται στη διερεύνηση, όπως η μελέτη επιστημονικών κειμένων από γραπτές ή ηλεκτρονικές πηγές, η πειραματική άσκηση, η λύση προβλημάτων, η σύνθεση γραπτών αναφορών για τα αποτελέσματα της
  μελέτης ή των πειραμάτων. Παράλληλα, προτείνεται μια σύνθετη γνωστική περιοχή που συγκροτείται από τις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ), θέματα που αφορούν το Περιβάλλον (Π), και τα δυο σε συνδυασμό με την Τεχνολογία (Τ), ψηφιακή και κλασσική. Αυτό, αφενός γιατί τα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα σχετίζονται με μεγάλα ενεργειακά ή περιβαλλοντικά ζητήματα, αφετέρου, γιατί η βασική εκπαίδευση πρέπει να προσαρμοστεί στην μεταβαλλόμενη κοινωνία της γνώσης, όπου η Τεχνολογία παίζει πρωτεύοντα ρόλο, μιας και είναι αυτή που μετασχηματίζει τις ιδέες (και τις επιστημονικές) σε πράξη.
  Τέλος, η έρευνα στη Διδακτική των ΦΕ εστιάζει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη βελτίωση Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών για την εκπαίδευση μαθητών/τριών στις ίδιες γνωστικές περιοχές.
  Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως σκοπό:
  1. Να ασκήσει υπηρετούντες ή μελλοντικούς εκπαιδευτικούς της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών, στην περιοχή των ΦΕ-Π-Τ, για τη διδασκαλία δηλωτικής, διαδικαστικής και επιστημολογικής γνώσης, με έμφαση στην αξιοποίηση και τροποποίηση των αναπαραστάσεων των μαθητών/τριών στη διδασκαλία με τη χρήση ΤΠΕ. Οι ακολουθίες αυτές ευνοούν τη διερευνητική μάθηση και είναι προϊόντα έρευνας.
  2. Να καταρτίσει επιστήμονες ερευνητές στον χώρο των Ανθρωπιστικών καθώς και των Κοινωνικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής με ειδίκευση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, του Περιβάλλοντος και της Τεχνολογίας. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, του Περιβάλλοντος και της Τεχνολογίας σε τυπικά και μη περιβάλλοντα.
  3. Εστιάζει εξίσου στην έρευνα των σχετικών περιοχών, αλλά και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Άρα μπορεί να οδηγήσει τους αποφοίτους να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές ή να επιδιώξουν να γίνουν πέρα από αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί και ικανά στελέχη της Εκπαίδευσης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία – Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ που προέρχονται από Παιδαγωγικές Σχολές, Σχολές Θετικών Επιστημών, Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πολυτεχνικές και Γεωπονικές Σχολές, Σχολές Περιβάλλοντος
  και Σχολές Υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα αντίστοιχα Τμήματα των Πανεπιστημίων.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΔΜ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: ppapadopoulou@uowm.gr
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23850 55146