Δ.Π.Μ.Σ. Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα (Public Discourse and Digital Media)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

  Πόλη: ΦΛΩΡΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 4108/τ.Β'/12-11-2019

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://blogs.uowm.gr/pddm/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΓΓΜΣ) «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Mέσα» (Public Discourse and Digital Media) έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση της επικοινωνίας και του δημόσιου λόγου, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τα ψηφιακά μέσα.
  Οι διπλωματούχοι του ΔΓΓΜΣ θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο, καθώς και τις δεξιότητες, που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία, που συνδέονται με τη διαχείριση της επικοινωνίας και του δημόσιου λόγου, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τα ψηφιακά μέσα. Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το ΔΠΜΣ αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών σε επαγγελματικούς και κοινωνικούς τομείς, όπως, π.χ., Δημοσιογραφία, Πολιτική, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Περιβάλλον, Επιχειρήσεις, Οργανισμοί κ.α. για τον στρατηγικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό της επικοινωνιακής πολιτικής τους. Το αντικείμενο χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα, συνδέοντας γνωστικά
  αντικείμενα, όπως η πολιτική επικοινωνία, η επιχειρησιακή επικοινωνία, η γλώσσα και η γραφή στα MME, η αφήγηση, η δημόσια εικόνα, η διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων, η διαφήμιση, το μάρκετινγκ, τα ψηφιακά μέσα και η επικοινωνία.

  Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
  α) η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στις σύγχρονες διεπιστημονικές εξελίξεις στο ευρύτερο πεδίο της Επικοινωνίας, του Δημόσιου Λόγου και των Ψηφιακών Μέσων και η προσφορά υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων, που σχετίζονται με κάθε μορφή δημόσιας
  επικοινωνίας είτε αυτή εκφράζεται μέσω του προφορικού-γραπτού λόγου είτε μέσω του διαδικτυακού-ψηφιακού λόγου.
  β) Η κατάρτιση εξειδικευμένων διπλωματούχων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και η ικανότητα διεπιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στα ευρύτερα πεδία της Επικοινωνίας, του Δημόσιου Λόγου, με έμφαση στην καινοτομία και τα Ψηφιακά Μέσα.
  γ) Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας σε θέματα Επικοινωνίας, Δημόσιου Λόγου, με έμφαση στην καινοτομία και τα Ψηφιακά Μέσα, καθώς και η εκπόνηση υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
  δ) Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
  ε) Η κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον δημόσιο, ακαδημαϊκό και ιδιωτικό τομέα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» (Public Discourse and Digital Media).

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΔΜ