Δ.Π.Μ.Σ. Δημιουργική Γραφή

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

  Πόλη: ΦΛΩΡΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες,Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3036/τ.Β'/27-07-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3200

  URL Ιστοσελίδας: https://blogs.uowm.gr/dim-grafi

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  1. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.

  Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα τίθεται στο επίκεντρο της σύγχρονης θεώρησης των Ανθρωπιστικών Σπουδών, αλλά και μιας εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο τις πλέον σύγχρονες, καινοτόμες και αποτελεσματικές διαδικασίες εκπαιδευτικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η παρούσα πρόταση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Δημιουργική Γραφή στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών
  στον χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και όσων επιδιώκουν να διδαχθούν τη συγγραφή λογοτεχνικών -πεζών και ποιητικών, θεατρικών κειμένων, τηλεοπτικού και κινηματογραφικού σεναρίου, την αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση, καθώς και τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών τους μέσα από τη θεωρητική και την εργαστηριακή προσέγγισή τους.

  2. Σκοπός

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης του κοινού Διιδρυματικού Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις σχετικά με την ιστορία και τη θεωρία των λογοτεχνικών ειδών της ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας λογοτεχνικής παραγωγής, καθώς και σε επίπεδο κριτικής της λογοτεχνίας καθώς και θεωρίας και επεξεργασίας της δημιουργικής και της ακαδημαϊκής γραφής.

  Σκοποί του Προγράμματος είναι:

  1. Η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της δημιουργικής γραφής, δηλαδή της ενεργητικής πρόσληψης των λογοτεχνικών ειδών στα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.
  2. Η επιμόρφωση των πτυχιούχων στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους ανάλυσης και ιδίως παραγωγής λογοτεχνικών και άλλων συναφών κειμένων (σεναρίων, παραμυθιών, τραγουδιών κ.ά.).
  3. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αξιοποίηση λογοτεχνικών και άλλων συναφών κειμένων.
  4. Η κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένη γνώση στην περιοχή της ανάλυσης κειμένων και της παραγωγής τους για τις ανάλογες ανάγκες στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
  5. Η ανασύσταση εγκαταλελειμμένων τεχνικών της γραφής (π.χ. τυπογραφία, καλλιγραφία) και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την έρευνα στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών (π.χ. typography).
  3. Ειδίκευση/εξειδίκευση και επιμέρους στόχοι Το Δ.Π.Μ.Σ. θα παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε τρεις κατευθύνσεις:
  Ι. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή
  II. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση
  III. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική – Τηλεοπτική Συγγραφή.
  Οι στόχοι της παρούσας πρότασης ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
  i. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών και η εκπόνηση υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
  ii. Η δυνατότητα ολοκληρωμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στον τομέα της Δημιουργικής Γραφής, προς την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πράξης, καθώς και της ερευνητικής ή προσωπικής συγγραφής (ακαδημαϊκής και λογοτεχνικής), καθώς και εξειδικευμένα στον τομέα της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής γραφής.
  iii. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στις Επιστήμες της Αγωγής με εξειδίκευση στη Δημιουργική Γραφή και στους ανάλογους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, τέτοιες που θα παρέχουν στους αποφοίτους το αίσθημα της ασφάλειας ως προς την ειδίκευσή τους και διευκολύνοντάς τους στη μελλοντική αναζήτηση εργασίας.
  iv. Η συνθετική προσέγγιση θεωρίας, επιστημονικής μεθοδολογίας και στρατηγικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων καινοτόμων δράσεων και πολιτικών.
  v. Η κατάρτιση εξειδικευμένων διπλωματούχων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και η ικανότητα διεπιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στα εν λόγω πεδία.
  vi. Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, σε θέματα λογοτεχνικής αλλά και κινηματογραφικής και τηλεοπτικής γραφής όσο και ευρύτερα πολιτιστικής παραγωγής.
  vii. H ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή/Creative Writing and Literature writing.
  2. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση/Creative Writing and Education.
  3. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική – Τηλεοπτική Συγγραφή/Creative Writing and Screenwriting.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α.Π.Θ.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: cw@uowm.gr
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24610-56259