Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 5 για την Μερική φοίτηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και ασφαλιστικά

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2239/15.06.2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://www.hmu.gr/mscfinman/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικά αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με στόχο τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.

  Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας και η ανάπτυξη του κλάδου. Επίσης, στόχος είναι η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητές τους.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλική γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον Lower. Η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και πιστοποιητικό Ελληνικής Γλωσσομάθειας. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται:
  α) συνάφεια του βασικού πτυχίου Α.Ε.Ι. με το ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»,
  β) βαθμός βασικού πτυχίου,
  γ) επίπεδο επάρκειας Αγγλικής γλώσσας,
  δ) βαθμολογία μαθημάτων ειδικότητας στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», ε) επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών,
  στ) ερευνητική δραστηριότητα και ζ) επαγγελματική εμπειρία.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Χρηματοοικονομικής Διοίκησης», το οποίο συνυπογράφεται από τον Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, και τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscfinman@hmu.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810379678, 2810379612