Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: Φιλοσοφική

  Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας

  Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.hist-arch.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=621&lang=el

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 1. του Ν. 4485/2017.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία 2. Προϊστορική Αρχαιολογία 3. Κλασική Αρχαιολογία

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (4 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (8 εξάμηνα)