Ανθρώπινη Απόδοση

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Τμήμα: Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία,Υγεία και πρόνοια

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3997/4-11-2019 (Έγκριση κανονισμού) 3679/τ.Β΄/29-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: http://humanperformance.phed.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο των τομέων της αθλητικής επιστήμης που εξετάζουν την επίδραση της προπόνησης όσον αφορά τη μεγιστοποίηση της απόδοσης, καθώς και την επίδραση της άθλησης τόσο στα υγιή άτομα όσο και στα άτομα με διάφορες παθήσεις όλων των ηλικιών, με σκοπό την αναζήτηση και εφαρμογή χρήσιμων μεθόδων στην πρόληψη και την αποκατάσταση.

  Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: H εξειδικευμένη εκπαίδευση και έρευνα στα επιστημονικά πεδία των αθλητικών επιστημών, καθώς είναι γνωστός ο σημαντικός ρόλος τους στη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης και στην πρόληψη και αποκατάσταση. Με το Π.Μ.Σ. θα επιτευχθεί η κατάρτιση και η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας στο ευρύτερο πεδίο των επιστημών αυτών.

  Επιμέρους σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
  α) η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
  β) η υψηλού επιπέδου κατάρτιση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της άθλησης, καθώς και στις ειδικές θεματικές ενότητες της άσκησης για πρόληψη και αποκατάσταση της σωματικής υγείας,
  γ) η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που θα βασίζεται στις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας – αλλά και της ελληνικής κοινωνίας – για εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης,
  δ) η δημιουργία υποδομής για τη διαρκή ανανέωση και προαγωγή της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης,
  ε) η παραγωγή καταρτισμένων στελεχών σε γνωστικές κατευθύνσεις που δεν προσφέρονται σε άλλο ελληνικό Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
  στ) η συνεργασία με παραγωγικούς, κοινωνικούς και ερευνητικούς φορείς, τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού,
  ζ) η παροχή υψηλής ποιότητας γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εκπαίδευση του επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού, εφοδιασμένων με τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία για να προσφέρουν εξειδικευμένο έργο ή να σχεδιάζουν και να εκπονούν πρωτότυπη έρευνα.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με την εξής αναλογία:

  Α. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 80%.
  Β. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. σε ποσοστό 20%.

  Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, οι πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ μπορούν να καλύψουν τον μέγιστο αριθμό των επιτυχόντων.

   

  Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης
  2. Άσκηση για πρόληψη και αποκατάσταση

 • Σημειώσεις:

  msc-hp@phed.auth.gr
  τηλ. 2310992242