Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.Μ.Α)/(MSc in Algorithms, Logic and DiscreteMathematics )

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών

  Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ( Department of Informatics and Telecommunications )

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3037 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://alma.di.uoa.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΑΛΜΑ είναι ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις περιοχές των Αλγορίθμων, της Λογικής, και των Διακριτών Μαθηματικών. Το πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και από το Τμήμα Μαθηματικών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

  Σκοπός του ΑΛΜΑ είναι να προσφέρει στους φοιτητές του ένα σημαντικό υπόβαθρο σε διαφορετικές περιοχές της Θεωρητικής Πληροφορικής, με έμφαση στις ακόλουθες τρεις κεντρικές ερευνητικές περιοχές:

  • Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα. Η περιοχή αυτή θεωρείται σήμερα ως η κεντρικότερη της Θεωρητικής Πληροφορικής, και περιλαμβάνει ποικίλα και γοητευτικά υποπεδία, όπως οι προσεγγιστικοί αλγόριθμοι, η συνδυαστική βελτιστοποίηση, η αλγοριθμική θεωρία γραφημάτων, η υπολογιστική γεωμετρία, η θεωρία πολυπλοκότητας, η αλγοριθμική θεωρία παιγνίων, η κρυπτογραφία, κοκ. Οι εφαρμογές των αλγορίθμων στην καθημερινή μας ζωή είναι αναρίθμητες, όπως αναρίθμητα είναι και τα γοητευτικά και δύσκολα ανοιχτά προβλήματα της περιοχής αυτής.
  • Μαθηματική και Υπολογιστική Λογική.  Η Μαθηματική Λογική γνώρισε μια ραγδαία ανάπτυξη κατά τον 20ο αιώνα. Στις μέρες μας, πέρα από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ως ένας βαθύς κλάδος των Μαθηματικών, η Λογική έχει μια συνεχή αλληλεπίδραση με την Πληροφορική, σε σημείο ώστε να θεωρείται από πολλούς ως ο «λογισμός της Πληροφορικής». Πιο συγκεκριμένα, η Λογική χρησιμοποιείται στις Βάσεις Δεδομένων, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, και έχει προσφέρει τα θεμέλια για την ανάπτυξη της θεωρίας των σύγχρονων Γλωσσών Προγραμματισμού. Οι λογικές υψηλής τάξης, η τροπική, και η χρονική λογική χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές, και πολλές υποπεριοχές της Λογικής, όπως η θεωρία αποδείξεων, η μοντελοθεωρία, ο λάμδα λογισμός, η θεωρία τύπων, κ.ο.κ., έχουν υιοθετηθεί και περαιτέρω αναπτυχθεί από τη Θεωρητική Πληροφορική.
  • Διακριτά Μαθηματικά. Η πρωτοφανής ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή έχει καταστεί δυνατή λόγω της αξιοσημείωτης ανάπτυξης των Διακριτών Μαθηματικών. Αλλά και τα ίδια τα Διακριτά Μαθηματικά έχουν δεχτεί την ισχυρή θετική ανατροφοδότηση που έχει προκύψει από την τεχνολογική πρόοδο, με αποτέλεσμα να έχουν γνωρίσει αλματώδη ανάπτυξη. Τα Διακριτά Μαθηματικά είναι στην ουσία τα Μαθηματικά των δομών που – σε αντίθεση με το συνεχές σύνολο των σημείων στη γραμμή των πραγματικών αριθμών – είναι “ψηφιακές “, όπως ακριβώς και οι ακέραιοι. Φυσικά, πέρα από τους ακέραιους αριθμούς υπάρχουν και άλλες αφηρημένες αλγεβρικές, γεωμετρικές, τοπολογικές, και πιθανοτικές δομές που βρίσκονται στο επίκεντρο των Διακριτών Μαθηματικών, καθώς και των αλληλεπιδράσεων τους με τους Αλγορίθμους και τη Μαθηματική Λογική.

  Κατά μία έννοια, τα άλματα της σύγχρονης τεχνολογίας έχουν επιτευχθεί μέσω της ισχυρής αλληλεπίδρασης των Αλγορίθμων, της Λογικής και των Διακριτών ΜΑθηματικών. Τη γνώση των τριών αυτών θεμελιωδών περιοχών φιλοδοξεί το Α.Λ.ΜΑ.  να μεταλαμπαδεύσει στους φοιτητές του.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα ή Σχολές Μαθηματικών, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα, λιγότερο συναφή, Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, υποψήφιοι προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα Τμήματα), εφόσον γίνουν δεκτοί θα περάσουν από ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στους «Αλγορίθμους, τη Λογική και τα Διακριτά Μαθηματικά» (MSc in Algorithms, Logic and Discrete Mathematics )

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Σχολές Ε.Μ.Φ.Ε. και Η.Μ.Μ.Υ. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 • Σημειώσεις:

  Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα. Παλάσκα, τηλ. 210-7275192 ή κα. Μπουρογιάννη, τηλ. 210-7275173).