Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ

  Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄2930/20-07-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2800

  URL Ιστοσελίδας: http://www.bscc.duth.gr

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδίασμά του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

  Ειδικότερα, το εν λόγω Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί, μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής και άσκησης:

  α. στην εξειδίκευση και την επικαιροποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης πτυχιούχων ελληνικών, ιταλικών ή άλλων ευρωπαϊκών Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών υπό το πρίσμα της Διά Βίου Μάθησης, στους τομείς

  • της διδακτικής μεθοδολογίας σε τυπικές και μη τυπικές δομές εκπαίδευσης
  • της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής/εκπαίδευσης
  • των νέων τεχνολογιών διδασκαλίας και εκπαίδευσης σε τυπικές και μη τυπικές εκπαιδευτικές δομές

  β. στη διασφάλιση των επιστημονικών προϋποθέσεων για όσους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος

  γ. στη σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι/ες θα καταστούν ικανοί/ές να παράγουν νέα γνώση στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς

  δ. στη διδασκαλία και την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της Ιταλίας ή άλλων χωρών της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρία του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον. 3328/2005 (Α’ 80).
  Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν σε αυτό είναι συναφές με το αντικείμενο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

 • Ειδικεύσεις:

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
  1. Διδακτική μεθοδολογία: καινοτομίες στη διδακτική πράξη
  2. Διδακτική μεθοδολογία: εκπαίδευση ενηλίκων
  3. Διαπολιτισμική παιδαγωγική και εκπαίδευση/Ψυχοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές πολιτικές και παρεμβάσεις: από τον πολυπολιτισμό στον διαπολιτισμό

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης

 • Σημειώσεις:

  Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
  Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών
  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  Π. Τσαλδάρη 1, Β΄ Κτίριο, 69100, Κομοτηνή
  Τηλέφωνο: +30-25310-39422
  skype: dddpmsph

  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  Δευτέρα και Πέμπτη: 16:00 – 20:00
  Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή: κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων του ΔΔΔΠΜΣ