Παρευξείνιος Χώρος και Ελληνισμός

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄2870/19-07-2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://www.bscc.duth.gr

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών.