Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Πόλη: Λέσβος

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2884/Β΄/19.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1500

  URL Ιστοσελίδας: https://www.aegean.gr/postgraduate/%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%8E%CE%BD

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2024-2025

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην διεπιστημονική μελέτη και ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος με έμφαση στην αντίληψη των οικολογικών και φυσικών διεργασιών, την προστασία των οικοσυστημάτων και την ορθολογική διαχείριση των πόρων τους καθώς και την βιώσιμη ανάπτυξη, κατά το πρότυπο επιστημονικό Πρόγραμμα Διεθνών Εκπαιδευτικών Οργανισμών και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς.

  Παράλληλα, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση μεθόδων επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδομένων και σε πολύ – κριτηριακές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία εκτίμησης και λήψης αποφάσεων στη παράκτια ζώνη. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην εφαρμογή σύγχρονων Τεχνικών στη μελέτη της Παράκτιας ζώνης (π.χ. Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών), στις Τεχνικές παρακολούθησης και ελέγχου των επιπτώσεων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και θαλάσσιας ρύπανσης στο παράκτιο περιβάλλον, την μελέτη των αλληλεπιδράσεων χερσαίου, θαλάσσιου χώρου και ατμόσφαιρας με έμφαση στη κατανόηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της διαχείρισης του παράκτιου χώρου και των λεκανών απορροής, μέσω της χρήσης μοντέλων και της εφαρμογής και ανάπτυξης σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών και τέλος στη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας και Υδρακουστικής τεχνολογίας, και την εκπόνηση μελετών υποδομής για Υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις και Παράκτιες κατασκευές.

  Η εξειδίκευση επιστημόνων στο συγκεκριμένο αντικείμενο έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από παράκτιες περιοχές, στις οποίες έχουν αναπτυχθεί πολλαπλές και συχνά αλληλοσυγκρουόμενες δραστηριότητες (π.χ. βιομηχανία, εμπόριο, οικιστική ανάπτυξη, τουρισμός/αναψυχή). Επιπρόσθετα, το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό που παράγεται από το Π.Μ.Σ. συμβάλλει στην κάλυψη απαιτήσεων/αναγκών σε εξειδικευμένα στελέχη Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων και Επιχειρήσεων.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.) ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΤΑΓΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΑΤΑΠ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Σ.Ε.Ι.)

 • Σημειώσεις:

  Το Π.Μ.Σ. υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] κύκλο εντατικών διαλέξεων/εξετάσεων (που γίνονται δια ζώσης) με διάρκεια ως δύο εβδομάδες και πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή και τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, Ιούνιο), [β] κύκλο μαθημάτων στα οποία η διδασκαλία γίνεται διά ζώσης ή και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% . Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.
  Για την υποβοήθηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχόληση μαθήματα δύναται να διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και σε απογευματινές ή βραδινές ώρες.

  Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κα Πιττού Μαίρη, τηλ. επικοινωνίας: 22510-36862, Fax: 22510- 36809, E-mail: msc_cm@aegean.gr).