Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

 • Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 5

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ3082/27-07-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5500

  URL Ιστοσελίδας: https://aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία:
  α) Ανάλυση δεδομένων.
  β) Βιοστατιστική .
  γ) Υπολογιστική στατιστική μεγάλων δεδομένων (είτε
  πολυμεταβλητών είτε μεγάλων σε μέγεθος δείγματος).
  δ) Εφαρμοσμένες πιθανότητες.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της
  ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης