Φαρμακευτική ανάλυση-Έλεγχος ποιότητας (MSc in Pharmaceutical Analysis-Quality Control)

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Πρακτική Άσκηση

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3854 Β'2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2800

  URL Ιστοσελίδας: https://www.pharm.uoa.gr/spoydes/metaptychiakes_spoydes/pms_farmakeytiki_analysi_elegchos_poiotitas/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2027-2028

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το ΜΔΕ στη Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση και σκοπεύει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων και στη δημιουργία στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της φαρμακοβιομηχανίας και των άλλων σχετικών με τη φαρμακευτική ανάλυση χώρων. Ιδρύθηκε το 2018 ως φυσική συνέχεια των δύο επιτυχημένων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπθδών (ΠΜΣ) του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας του ΕΚΠΑ: της κατεύθυνσης Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας και Γενικού ΠΜΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής και του διιδρυματικού ΠΜΣ Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων που λειτουργούσαν για πάνω από 20 έτη.

  Αυτό το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εστιάζει στην πρακτική και θεωρητική εξειδίκευση νέων επιστημόνων για την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο επιστημονικό πεδίο της Φαρμακευτικής Ανάλυσης και του Ελέγχου Ποιότητας φαρμάκων και προϊόντων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος. Σε αυτό το ερευνητικό πεδίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι έλεγχοι ταυτότητας, καθαρότητας, περιεκτικότητας και σταθερότητας φαρμακευτικών ενώσεων, ως πρώτων υλών, και εντός φαρμακευτικών σκευασμάτων, η ανάπτυξη μεθόδων με τη χρήση σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών (HPLC, LC-MS, GC-MS, NMR κλπ) για αναλύσεις ενώσεων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος (φαρμακευτικές ενώσεις, μεταβολίτες κλπ.) σε βιολογικά δείγματα και για μελέτες γονιδιωματικής, πρωτεομικής και μεταβολομικής.

  Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών επιτυγχάνεται με παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών, πρακτική εξάσκηση στη φαρμακευτική βιομηχανία για διάστημα ενός μήνα καθώς και με την εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας.

  Με το πέρας της εκπαίδευσης τους οι απόφοιτοι αυτού του ΠΜΣ θα έχουν το υπόβαθρο να εργασθούν σε Τμήματα Ελέγχου Ποιότητας και Έρευνας και Ανάπτυξης των Φαρμακευτικών Βιομηχανιών, σε βιοαναλυτικά εργαστήρια (φαρμακοκινητικές μελέτες, τοξικολογικές αναλύσεις, ντόπινγκ) και σε Δημόσιους φορείς. Επιπλέον, η προχωρημένη γνώση των αναλυτικών τεχνικών και των τεχνικών ελέγχου καθιστούν τους νέους επιστήμονες εξ’ αρχής ικανούς στον ποιοτικό έλεγχο και στη δημιουργία φακέλων εγκρίσεων με αποτέλεσμα να είναι κατάλληλοι να εργασθούν και σε διάφορες άλλες θέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών (έλεγχος και προετοιμασία φακέλων κ.λπ.). Η λήψη του ΔΜΣ «Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας»  καλύπτει μεγάλο τμήμα των απαιτήσεων κατάληψης θέσης Ειδικευμένου Προσώπου (Qualified Person) που διορίζεται από τον ΕΟΦ στις Φαρμακευτικές Βιομηχανίες.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων/Σχολών Φαρμακευτικής, Χημείας, ‎Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, ‎Βιοϊατρικών Επιστημών, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών εφαρμογών & Τεχνολογιών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

  Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων με βάση τον αλγόριθμο μοριοδότησης που περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό του ΠΜΣ (ΦΕΚ 2802/τ.Β’/4-07-2019)  και περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: βαθμός πτυχίου, μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών ή στην περίπτωση αποφοίτων Φαρμακευτικής (όπου δεν προβλέπεται Διπλωματική εργασία) λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα (πέραν της Διπλωματικής εργασίας) σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ, τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ και την προφορική συνέντευξη και λοιπά προσόντα.

 • Ειδικεύσεις:

  Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχο Ποιότητας» (MSc in Pharmaceutical Analysis-Quality Control)

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Αικ. Νικολαϊδου 2107274666