Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παράκτιων Περιοχών

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3921 τ.Β' 10-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1500

  URL Ιστοσελίδας: http://www.bio.auth.gr/dpms/index.html

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η θεωρητική, εργαστηριακή – πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της παρακολούθησης των υδάτινων οικοσυστημάτων και της διαχείρισης των λεκανών απορροής και των παράκτιων περιοχών και αφορά στο Περιβάλλον, τον Άνθρωπο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Απώτερος στόχος η προετοιμασία της χώρας στις απαιτήσεις της ΕΕ στους περιβαλλοντικούς όρους που τέθηκαν για το 2020 -2025.

  Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της διεπιστημονικής προσέγγισης της εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας και της διαχείρισης υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και παράκτιων περιοχών και των διαχειριστικών εφαρμογών σύμφωνα με τις Οδηγίες 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα και 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική.

  Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού σε επιμέρους τομείς των επιστημών Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, για στελέχωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, Τοπική Αυτοδιοίκηση – Περιφέρειες – Εποπτείες Αλιείας, Οργανισμοί Λιμένων, κ.ά.), αλλά και του ιδιωτικού τομέα (Μελετητικά γραφεία, Κέντρα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Βιοπαρακολούθησης, κ.ά.) ενισχύοντας τόσο την έρευνα όσο και την παροχή υπηρεσιών, με άμεσες και έμμεσες θετικές συνέπειες στην προστασία του περιβάλλοντος και στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας.

  Το πρόγραμμα υιοθετεί μια ισχυρή συστημική προσέγγιση διαχείρισης των λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών σύμφωνα με τις Οδηγίες 2000/60/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ και τις διεθνείς προδιαγραφές παρακολούθησης και εκτίμησης της κατάστασης των οικοσυστημάτων.

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων αντίστοιχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Βιολογίας
  Γεωλογίας
  Πολιτικών Μηχανικών
  Χημείας
  Χημικών Μηχανικών
  Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
  Επιστημών Περιβάλλοντος
  Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Γεωλογίας ΑΠΘ, Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
  τηλ.: 2310-998270
  e-mail: info@bio.auth.gr