Εφαρμογές στη Βιολογία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3784/τ. Β'/3-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  URL Ιστοσελίδας: http://app.web.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμογές στη Βιολογία» είναι η προαγωγή των Βιοεπιστημών, συγκεκριμένα της Μοριακής Βιολογίας, της Γενετικής, της Μικροβιολογίας, της Βιοχημείας, της Φυσιολογίας, της Ανοσοβιολογίας, της Βιοτεχνολογίας, της Νανοτεχνολογίας, και της Υδροβιολογίας, καθώς και η θεωρητική, εργαστηριακή και πρακτική εκπαίδευση επιστημόνων στις σύγχρονες εφαρμογές τους, οι οποίες αφορούν στην Υγεία, στη Βιομηχανία, στη Γεωργία-Κτηνοτροφία, στις Υδατοκαλλιέργειες, στο Περιβάλλον και στον Άνθρωπο.

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού σε επιμέρους τομείς των Βιοεπιστημών ικανών να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας, να στελεχώσουν την έρευνα, την παροχή υπηρεσιών και την αγορά εργασίας, με αλυσιδωτά άμεσα και έμμεσα οφέλη για το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα το ΠΜΣ στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε:

  I. Να εξασφαλίζεται η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης όσον αφορά: (α) στην έρευνα κάθε γνωστικού αντικειμένου που υπάγεται στο ευρύτερο αντικείμενο της Βιολογίας (β) στην επιλογή των βιολογικών υλικών-δειγμάτων (γενετικών και περιβαλλοντικών) καθώς και των βιολογικών και βιοχημικών μεθόδων εξέτασης και ανάλυσής τους, (γ) στον έλεγχο της ποιότητας των αναλύσεων και της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής, ερμηνείας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των γενετικών και περιβαλλοντικών δειγμάτων, (δ) στην επιλογή και στον έλεγχο εργαστηριακών διεργασιών που αφορούν στην αναπαραγωγή και τη διατήρηση γαμετών, εμβρύων ή αρχέγονων κυττάρων, (ε) στην επιλογή, το σχεδιασμό και τον έλεγχο της ποιότητας και της εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθόδων και μεθόδων γενετικής μηχανικής, στη διατήρηση και αξιοποίηση των γενετικών πόρων, στους διάφορους παραγωγικούς τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, των τροφίμων, των υδάτων και των υδατοκαλλιεργειών, καθώς και σε κάθε προϊόν που παράγεται ή παρασκευάζεται, σύμφωνα με τις ανωτέρω μεθόδους.

  II. Να εκπαιδευτούν εξειδικευμένα στελέχη με ικανότητα: (α) εκπόνησης βιολογικών μελετών και εργαστηριακών αναλύσεων (π.χ. βιολογικές, βιοχημικές, γενετικές, ιατροδικαστικές) και εν γένει ελέγχου της επίδρασης της δραστηριότητας του ανθρώπου, στον ίδιο τον άνθρωπο και το οικοσύστημα, (β) ελέγχου γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και νεοφανών ουσιών με βιολογική δράση σε τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, καθώς και της βιομηχανίας φαρμάκων, καλλυντικών και τροφίμων, (γ) εκπόνησης μελετών και πιστοποίησης της ασφάλειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών και εν γένει προϊόντων που παρασκευάζονται από ζώντες οργανισμούς, (δ) εκπόνησης βιολογικών μελετών και εργαστηριακών αναλύσεων και διενέργειας ελέγχων με αντικείμενο τους βιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος, (ε) ελέγχου της μικροβιολογικής επιβάρυνσης των νερών, καθώς και μοριακού, μικροβιολογικού και χημικού ελέγχου των τροφίμων.

  III. Να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες (πληροφορική, βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία) καθώς και η επιστημονική έρευνα, η παροχή συμβουλών και η εφαρμογή τεχνικών στον τομέα της βιοπληροφορικής για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης.

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών με τη Βιολογία επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Βιολογίας
  Χημείας
  Ιατρικής
  Κτηνιατρικής
  Οδοντιατρικής
  Φαρμακευτικής
  Γεωπονίας

 • Ειδικεύσεις:

  1. Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική
  2. Βιοτεχνολογία, Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και Τροφίμων
  3. Γενετική και Βιοτεχνολογία στις Υδατοκαλλιέργειες

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  Ειρήνη Φατούρου

  Τηλ.: 2310 998260