Επιστήμες της Αγωγής

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Σχολή: Επιστημών Αγωγής

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος B’ 2982/19.07.2019

  URL Ιστοσελίδας: http://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=125&lang=el

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
  Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι οι επιμέρους κλάδοι των Επιστήμων της Αγωγής, καλύπτοντας
  τόσο το θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο πεδίο τους.
  Σκοπός του είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στο χώρο
  των Επιστήμων της Αγωγής , με στόχο αφενός την προαγωγή των επιμέρους κλαδών των επιστήμων αυτών
  μέσα από την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και
  την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης γενικότερα
  και αφετέρου την παροχή επαγγελματικών δεξιοτήτων
  υψηλού επιπέδου για τη στελέχωση εκπαιδευτικών ,
  κοινωνικών και άλλων φορέων με προσωπικό άρτια
  εκπαιδευμένο και ικανό να ανταποκριθεί στην αποστολή του

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται
  δεκτοί:
  Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής, πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
  πτυχιούχοι ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 • Ειδικεύσεις:

  (α) Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός [ΕΓΠ].
  (β) Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και Πρακτικές
  [ΕΚΘΠ] και
  (γ) Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική [ΕΣ]

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (3 εξάμηνα), μερική (6 εξάμηνα)