Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3434/τ.Β΄/17-8-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1500

  URL Ιστοσελίδας: https://websites.auth.gr/biodiversity/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η είναι η προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας και η θεωρητική, εργαστηριακή και πρακτική εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρονες εφαρμογές της Οικολογίας, της Αλιευτικής Βιολογίας και Διαχείρισης και της Βιολογίας Διατήρησης, οι οποίες αφορούν στην Αλιεία, τη Βιοποικιλότητα, το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο.

  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού σε επιμέρους τομείς των Βιοεπιστημών, ικανού να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας, να στελεχώσει την έρευνα και να μπορέσει άμεσα να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και να παράσχει υπηρεσίες,με αλυσιδωτές άμεσες και έμμεσες θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη , σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε:

  Α. Να διασφαλίζεται η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης όσον αφορά: (α) στα σχετικά με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. ερευνητικά πεδία, (β) στη μελέτη, κατανόηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας και των βιολογικών πόρων, (γ) στην επιλογή, το σχεδιασμό και τον έλεγχο της ποιότητας και της εφαρμογής επιστημονικών μεθόδων, με σκοπό τη διατήρηση και αξιοποίηση των βιολογικών πόρων, (δ) στην ανάλυση, διαχείριση και προστασία των υδάτινων και χερσαίων οικοσυστημάτων και των επιμέρους συνιστωσών τους, (ε) στη μελέτη αερομεταφερόμενων οργανισμών και στην προστασία του περιβάλλοντος από ρύπους βιολογικής προέλευσης.

  Β. Να εκπαιδευτούν εξειδικευμένα στελέχη με ικανότητα: (α) εκπόνησης μελετών σχετικά με την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στον ίδιο τον άνθρωπο και το οικοσύστημα, (β) εκπόνησης μελετών και διενέργειας ελέγχων με αντικείμενο τους βιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος και της οικολογικής επιβάρυνσης των νερών, του εδάφους και του αέρα, (γ) εκπόνησης αλιευτικών μελετών, διοίκησης, διαχείρισης και προστασίας θαλάσσιων πάρκων, υγροτόπων, ποταμών, λιμνών, ορεινών και ημιορεινών ρεόντων υδάτων και κάθε άλλου υδάτινου σχηματισμού που απαιτεί γνώσεις Υδροβιολογίας, Ιχθυολογίας και Αλιευτικής Βιολογίας, (δ) εκπόνησης μελετών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και αντιμετώπισης αέριων και άλλων ρύπων, όπως και απειλών ή οχλήσεων, (ε) εκπόνησης μελετών καταγραφής, παρακολούθησης, διατήρησης, ανάδειξης και αξιοποίησης της βιοποικιλότητας, (στ) εκπόνησης μελετών διαχείρισης, βιωσιμότητας, προστασίας και βιοαποκατάστασης του περιβάλλοντος και των ειδικότερων στοιχείων του που έχουν υποβαθμιστεί, όπως των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, του εδάφους και των φυσικών τοπίων.

  Γ. Να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες (π.χ. πληροφορική, βιοτεχνολογία) καθώς και η επιστημονική έρευνα, για την παροχή συμβουλών και εφαρμογή τεχνικών για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας και Περιβάλλοντος καθώς και πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών, όπως Θετικών Επιστημών, Γεωπονίας, Δασολογίας, Υγείας, Πολυτεχνικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων, ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  Βιολογίας
  Επιστημών Περιβάλλοντος
  Θετικών Επιστημών
  Γεωπονίας
  Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
  Επιστημών Υγείας
  Πολυτεχνικών Σχολών

 • Ειδικεύσεις:

  1. ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  2. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

 • Σημειώσεις:

  Για κάθε απορία ή τυχόν πρόβλημα μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία (Ειρήνη Φατούρου, 2310 998260, efatourou@bio.auth.gr), τους συντονιστές των μαθημάτων ή τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.