Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην “Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

 • Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 5

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ3601/24-08-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 6800

  URL Ιστοσελίδας: https://aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Εχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους βασικούς τομείς Διαχείρισης Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου με έμφαση στις Ποσοτικές Μεθόδους. Το πρόγραμμα επικεντρώνει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: (1) Στοχαστική και στατιστική μοντελοποίηση χρηματοοικονομικού, ασφαλιστικού και αναλογιστικού κινδύνου (2) Τεχνικές διαχείρισης κινδύνου (3) Τεχνικές επιλογής χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της
  ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Σημειώσεις:

  Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης