Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Σχολή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Πόλη: ΛΕΣΒΟΣ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ 2822/Β΄/16.07.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1200

  URL Ιστοσελίδας: https://www.aegean.gr/postgraduate/%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%85

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2023-2024

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ανθρωπογεωγραφία, την Ανάπτυξη και τον Σχεδιασμό του χώρου.

  Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης ικανών να συμβάλουν στην ολοκληρωμένη και αειφόρο χωρο-οικονομική και χωρο-κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην ισότιμη συμμετοχή της στον διαμορφούμενο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο.

  Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο προαναφερθέν αντικείμενο.
  • Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις των σχετικών επιστημών, ερευνητικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.
  • Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τα ιδιαίτερα χωρo-κοινωνικά της προβλήματα.
  • Η παραγωγή επιστημονικών στελεχών με σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην αγορά εργασίας.

  Με βάση αυτούς τους στόχους, το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό να διαμορφώσει στελέχη ικανά να ανταπεξέλθουν σε τομείς επιστημονικού και επαγγελματικού προσανατολισμού που συνάδουν με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.) ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΤΑΓΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΑΤΑΠ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Σημειώσεις:

  Tηλ.: 2251036432 (τηλεφωνικά Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 10:00-12:00)

  E-mail: humangeo@aegean.gr  (ηλεκτρονικά όλες τις ημέρες και ώρες )