Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Θετικών Επιστημών

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3834/τ Β΄/ 6-9-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 5200

  URL Ιστοσελίδας: http://hydrocarbons.geo.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Σκοπός του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων/ Hydrocarbon Exploration and Exploitation» είναι:

  Η Παροχή των απαραίτητων γνώσεων και η ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων στους τεχνικούς κλάδους των γεωεπιστημών και της μηχανικής που σχετίζονται με τον κλάδο των υδρογονανθράκων [γεωλογία πετρελαίου, ανάλυση ιζηματογενών λεκανών, ιζηματολογία και στρωματογραφικές ακολουθίες, χαρακτηρισμός των ταμιευτήρων (reservoirs), απόκτηση, επεξεργασία και ερμηνεία σεισμικών δεδομένων, όρυξη γεωτρήσεων και μηχανική των υπόγειων ταμιευτήρων, ροή ρευστών σε πορώδη μέσα, παραγωγή υδρογονανθράκων, εκτίμηση αποθεμάτων, γεωστατιστική, πετροφυσική].

  Η Εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων σε ολόκληρο το φάσμα της αναζήτησης (prospecting), έρευνας (exploration) των υδρογονανθράκων αλλά και των παραγωγικών δραστηριοτήτων (production activities).

  Η Παρουσίαση και η εκμάθηση των πλέον σύγχρονων λογισμικών της πετρελαϊκής βιομηχανίας τα οποία χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία δισδιάστατων και τρισδιάστατων σεισμικών γραμμών (2D/3D), τη μοντελοποίηση των λεκανών, τη μελέτη των πετροφυσικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων και τον χαρακτηρισμό των ταμιευτήρων (reservoirs), των σύγχρονων τεχνικών όρυξης βαθέων γεωτρήσεων.

  Η Παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων που περιλαμβάνουν την κατασκευή παραγωγικών γεωτρήσεων, τη μελέτη των ρευστών του ταμιευτήρα, την εκτέλεση και ερμηνεία των “διαγραφιών γεωτρήσεων” (well logging), θέματα μηχανικής των ταμιευτήρων, παραγωγής και απόδοσης των παραγωγικών γεωτρήσεων σε συνδυασμό με οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.

  Η Προώθηση ενός πνεύματος διεπιστημονικής συνεργασίας και συνέργειας ανάμεσα σε ομάδες γεω-επιστημόνων και μηχανικών με στόχο την κάτω από τις βέλτιστες συνθήκες έρευνα και εκμετάλλευση αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

  Η Βελτίωση των δεξιοτήτων των υποψηφίων: σε θέματα επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής), προσαρμογής τους σε μια άκρως ομαδική εργασία, σε θέματα λήψης αποφάσεων, σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και ανάλυσης κινδύνων, σε θέματα ορθής διαχείρισης έργων (project management).

  Η Εκπαίδευση των υποψηφίων στις βέλτιστες τρέχουσες πρακτικές του κλάδου, προκειμένου να είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα, αλλά και ως μέλη μιας ομάδας.

  Το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην παροχή μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, προσαρμοσμένης στις ανάγκες τόσο του συγκεκριμένου κλάδου όσο και της σύγχρονης κοινωνίας γενικότερα.

   

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι κρίνεται κατά περίπτωση και με βάση τη συνάφεια του γενικού και ειδικού γνωστικού τους αντικειμένου ότι πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ.. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, κρινόμενοι όπως παραπάνω. Γίνονται επίσης δεκτοί με ειδικές συνθήκες παρουσίας και παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., εργαζόμενοι στον Ελληνικό κλάδο της βιομηχανίας υδρογονανθράκων κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών σύμφωνα με τα παραπάνω, με αποδεδειγμένη πρακτική εμπειρία στον κλάδο.

   

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ

 • Σημειώσεις:

  Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ο καθηγητής Ανδρέας Γεωργακόπουλος (τηλ. 2310 998514, ageorgak@geo.auth.gr, Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας).

  Περισσότερες πληροφορίες στον ιστοχώρο του Δ.Π.Μ.Σ. “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων”: hydrocarbons.geo.auth.gr