Άθληση και Υγεία

 • Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

  Πόλη: Θεσ/νίκη

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 4

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): ΦΕΚ, Τεύχος Β’ 3610/31.12.2014, ΦΕΚ, Τεύχος Β’ 3434/17.08.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2500

  URL Ιστοσελίδας: http://igrad.phed.auth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο των τομέων της θεωρητικής και εφαρμοσμένης ιατρικής, και άλλων συναφών επιστημών που εξετάζουν την επίδραση της άσκησης, της προπόνησης και της άθλησης, καθώς και την επίδραση της υποκινητικότητας τόσο στα υγιή άτομα όσο και στα άτομα με διάφορες παθήσεις όλων των ηλικιών, με σκοπό την αναζήτηση και εφαρμογή χρήσιμων μεθόδων στην προληπτική ιατρική, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των αθλουμένων.

  Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και έρευνα στα επιστημονικά πεδία της ιατρικής και αθλητικής επιστήμης, καθώς είναι γνωστός ο σημαντικός ρόλος της άθλησης στη διασφάλιση της υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Με το συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ. θα επιτευχθεί η κατάρτιση και η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας στο ευρύτερο πεδίο των επιστημών αυτών. Επιμέρους σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: α) η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, β) η υψηλού επιπέδου κατάρτιση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της άθλησης και υγείας, καθώς και στις ειδικές θεματικές ενότητες της αθλητιατρικής, της άσκησης και της σωματικής υγείας, γ) η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που θα βασίζεται στις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας – αλλά και της ελληνικής κοινωνίας – για εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης, δ) η παροχή και μετάδοση ειδικών επιστημονικών γνώσεων με σαφή θεωρητικό περιεχόμενο και προσανατολισμό που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις, ε) η υψηλής ποιότητας μετεκπαίδευση φοιτητών/τριών και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών/τριών εφοδιασμένων με τα απαραίτητα γνωστικά “εργαλεία” για να προσφέρουν εξειδικευμένο έργο ή να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν πρωτότυπη έρευνα και στ) η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας και η προώθηση της διαθεματικής συνεργασίας σε σύνθετα ζητήματα αθλητιατρικής, άσκησης και σωματικής υγείας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Την ειδίκευση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Αθλητιατρική» δύναται να την παρακολουθήσουν μόνο πτυχιούχοι Ιατρικής.

  Ιατρικής
  Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  Φυσικοθεραπείας
  Νοσηλευτικής
  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

 • Ειδικεύσεις:

  1. Αθλητιατρική
  2. Άσκηση και Σωματική Υγεία

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Ιατρικής ΑΠΘ

 • Σημειώσεις: