«Βιοϊατρική Μηχανική» (MSc BIOMEDICAL ENGINEERING)

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Άλλο Ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

  Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗ

  Τμήμα: Ιατρικής

  Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Δια ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υγεία και πρόνοια,Υγεία,Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Φυσικές Επιστήμες

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 3000

  URL Ιστοσελίδας: https://mscs.uoc.gr/bme-crete/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Βιοϊατρική Μηχανική» (MSc Biomedical Engineering), επιπέδου επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4763/2020, μετά από σπουδές διάρκειας (15) μηνών (90 ECTS).
  Για τους φοιτητές οι οποίοι θα επιλεγούν, κατόπιν αίτησής τους, να εκπονήσουν ερευνητική διπλωματική εργασία για εξειδίκευση σε μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες, η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης επεκτείνεται στους 24 μήνες (120 ECTS).

  1. Σύνθεση και Κατασκευή Ιστών, Μοριακή Διαγνωστική και Θεραπεία (Biofabrication, Molecular
  Diagnostics and Therapy)

  2. Βιοϊατρική Απεικόνιση (Βιο
  medical Imaging)
  3. Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα (Medical Information Systems)

  Αντικείμενο και σκοπός του ΔΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική Biomedical Engineering» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν τα απαιτούμενα υψηλά προσόντα για την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών σε απασχόληση στο εν λόγω πεδίο. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ στην «Βιοϊατρική Μηχανική Biomedical Engineering» θα μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές κατευθύνσεις με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, να
  στελεχώσουν ερευνητικές υποδομές, να εργαστούν στον σχετικό, ραγδαία αναπτυσσόμενο, βιομηχανικό κλάδο, να εργαστούν σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ως επιστημονικό τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό.

  Οι σκοποί του ΔΠΜΣ συνοψίζονται ως εξής:

  Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Χώρας μας καθώς και αντίστοιχων και ισοδύναμων
  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με στόχο την κατανόηση και εμβάθυνση των βασικών αρχών και μεθόδων στη Βιοϊατρική Μηχανική.
  Η ενίσχυση της έρευνας στο εν λόγω πεδίο με την ένταξη των αποφοίτων του
  προγράμματος στον εθνικό και τον διεθνή ερευνητικό ιστό.

  Η επιστημονικό/τεχνολογική εκπαίδευση και εξειδίκευση των αποφοίτων με στόχο
  την απασχόλησή τους σε εταιρίες ανάπτυξης και διάθεσης ιατροτεχνολογικού
  εξοπλισμού.

  Η ανάπτυξη της καινοτομίας στα αντικείμενα της Βιοϊατρικής Μηχανικής τόσο σε
  επίπεδο μεγάλων εταιριών όσο και σε επίπεδο νεοφυών επιχειρήσεων.

  Η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων διεθνών συνεργασιών σε επιστημονικό και
  επιχειρηματικό επίπεδο.

  Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό μέσω της υψηλής
  εξειδίκευσης του προσωπικού των υγειονομικών φορέων.

  Η προβολή της Χώρας στο εξωτερικό ως Χώρα παραγωγής και εξαγωγής τεχνολογίας,
  τεχνογνωσίας και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικού και Επιστημών Υγείας

 • Ειδικεύσεις:

  Βιοκατασκευή, Μορική Διαγνωστική και Θεραπεία,

  Βιο-Ιατρική Απεικόνιση,

  Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

 • Σημειώσεις:

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: postgradsecr@med.uoc.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 394 526