Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία / MSc in Global Environmental Change, Management and Technology

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πόλη: ΛΕΣΒΟΣ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 1.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική, Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2548/Β΄/27.07.2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ/ ENVIRONMENTAL POLICY AND BIODIVERSITY CONSERVATION
 2. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ/ECOLOGICAL ENGINEERING, ENERGY AND CLIMATE CHANGE
 3. RESEARCH IN ENVIRONMENTAL SCIENCES/ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ. ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με τις γλώσσες διδασκαλίας:

 • Κατεύθυνση 1: Ελληνική
 • Κατεύθυνση 2: Ελληνική
 • Κατεύθυνση 3: Αγγλική

Επικοινωνία
τηλ. +30 22510 36212 και 36246
mscglobalchange@env.aegean.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγής, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διαρθρώνεται σε τρεις (3) κατευθύνσεις που έχουν ως στόχο αντίστοιχα:

 1. Την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Οικολογίας, Βιολογίας της Διατήρησης, και Περιβαλλοντικών/Οικολογικών Οικονομικών κατά το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς.
 2. Την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα Οικολογικής Μηχανικής, Ενέργειας και Τεχνολογιών Χαμηλού Άνθρακα στα πλαίσια της Κλιματικής Αλλαγής
 3. Την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες μέσω εκπόνησης εφαρμοσμένης έρευνας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από τη μελέτη και γνώση των βιολογικών, οικολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών του περιβάλλοντος:
  • Στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με ολοκληρωμένη αντίληψη των περιβαλλοντικών διεργασιών και των πλανητικών περιβαλλοντικών αλλαγών.
  • Στην ανάδειξη στελεχών και ανθρώπινων πόρων υψηλού επιπέδου σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πολιτικής και τεχνολογίας.
  • Στη διάχυση επιστημονικών γνώσεων και πολιτισμικών αξιών σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους ο οργανισμούς που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
  • Στην ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικό-οικονομικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ακριτικό χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και το σκεπτικό της ίδρυσής του.
ΕΣΠΑ