Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: ΦΕΚ4173/21-09-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής και Πληροφορικής, Σχολών Θετικών, Πολυτεχνικών και Οικονομικών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχών τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ κατευθύνσεων Οικονομικής, Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, καθώς και απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ α) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (3 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (6 εξάμηνα)
Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 4000 ευρώ (πλήρης), 5000 ευρώ (μερική)

Περιγραφή

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά της Αγοράς και της
Παραγωγής» έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία: α) τα
μαθηματικά και β) τις ποσοτικές μεθόδους γενικότερα
όπως εφαρμόζονται στα πεδία της χρηματοοικονομικής,
των ασφαλειών και της παραγωγής.
Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει πτυχιούχους
κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά θετικών επιστημών στην
εφαρμογή των μαθηματικών σε θέματα που ενδιαφέ-
ρουν την οικονομία και την παραγωγή, ούτως ώστε οι
απόφοιτοι του προγράμματος να είναι σε θέση να εφαρ-
μόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις αυτές στα πλαίσια
της σύγχρονης παραγωγικής ή διοικητικής μονάδας.