Υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την υλοποίηση ενός (1) ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο (2) μηνών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

  1. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  2. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Από 08/05/2024 έως 05/07/2024. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του προγράμματος είναι δυνατόν να τροποποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: Έως 50 άτομα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από 27/3/2024 μέχρι και 5/4/2024 (ταχ. δ/νση: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κτήριο Διοίκησης (2ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, και ώρες 9.00-14.00 μ.μ.).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών – μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.
  • Αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Η άριστη γνώση αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους ανάλογους τίτλους γλωσσομάθειας.
  • Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται επίσης και με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει στην ημεδαπή.

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Το συνολικό κόστος υλοποίησης του ταχύρρυθμου προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 50.000€. 

Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, τα οποία αντιστοιχούν στον ισόποσο επιμερισμό του κόστους υλοποίησης ανάλογα με τον τελικό αριθμό εισακτέων.

Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη μετάβαση σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία εκτός Θεσσαλονίκης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για λοιπές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο τηλέφωνο: 2310 995223 (Ιουλία Καμανά, Γραμματεία Τμήματος και Χρυσάνθη Καλλίνη, ΕΔΙΠ Τμήματος).

Περισσότερες πληροφορίες στην δημοσίευση της εφημερίδας της Κυβέρνησης:

Ημερίδα 27-04-2024 "Αόρατες Φωνές,ένας κόσμος δύο όψεις"- Αλυπίας Τέχνη

Social Bus : Διήμερο δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη γυναικεία ενδυνάμωση

Deloitte Full-Stack Developer Hackathon- Thessaloniki

"Erasmus Careers" Staff Training "Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling." 

Workshop on Geometric Control and Mechanics" στο ACT (American College of Thessaloniki), 5-6 Ιουλίου 2024

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024