Συστατική επιστολή

Η συστατική επιστολή είναι ένα επίσημο γράμμα το οποίο αναφέρεται στα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά σας προσόντα και προτερήματα. Στόχος της είναι να σας προτείνει σε ένα μελλοντικό εργοδότη ή στην επιτροπή επιλογής για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

Η συστατική επιστολή είναι εχέμυθη και προσωπική. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να είναι ανοιχτή καθώς δεν θα πρέπει εσείς να γνωρίζετε το περιεχόμενό της γιατί τότε χάνει την αξιοπιστία της. Επίσης, πρέπει να συντάσσετε για συγκεκριμένο λόγο και να απευθύνεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα, που θα σας επιλέξουν για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας ή θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Πολλοί φοιτητές νομίζουν ότι η αναζήτηση συστατικών επιστολών είναι μια απλή και τυπική διαδικασία και μάλιστα όλοι οι καθηγητές ή προϊστάμενοί τους είναι υποχρεωμένοι να τους δώσουν συστατική επιστολή. Αυτό όμως είναι λάθος. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των καθηγητών αλλά και των προϊσταμένων σε ένα εργασιακό πλαίσιο, να αποφασίσουν αν θέλουν να σας συστήσουν σε κάποιον-α άλλο-η. Στις παρακάτω οδηγίες θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές για το τι πρέπει να κάνετε και τι να αποφύγετε προκειμένου να καταφέρετε να έχετε ξεχωριστές και πετυχημένες συστατικές επιστολές.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το διορισμό είναι:

  • Απευθυνθείτε σε ανθρώπους που σας γνωρίζουν καλά και με τους οποίους έχετε συνεργαστεί, είτε σε ακαδημαϊκό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο.  Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε συστατική επιστολή από έναν καθηγητή σας στο πανεπιστήμιο, από έναν πρόσφατο προϊστάμενό σας ή από κάποιον με τον οποίο έχετε συνεργαστεί για κάποιο σκοπό.  
  • Συστατικές επιστολές που γράφονται από προσωπικούς ή οικογενειακούς φίλους και συγγενείς θεωρούνται ακατάλληλες και αναξιόπιστες.
  • Αν επιθυμείτε μια συστατική επιστολή για μεταπτυχιακές σπουδές, επιλέξτε έναν καθηγητή που σας γνωρίζει καλά (π.χ. ο επιβλέπων της διπλωματικής σας εργασίας ή κάποιος καθηγητής με τον οποίο έχετε συνεργαστεί σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα).
  • Επιλέξτε επίσης να ζητήσετε συστατικές επιστολές από κάποιο-α καθηγητή-τρια που ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο-πεδίο επιστημών στο οποίο σκοπεύετε να κάνετε τις μεταπτυχιακές σας σπουδές κι έχετε παρακολουθήσει με επιτυχία τα μαθήματα που παραδίδει (δηλ. με καλές επιδόσεις) ή/ και έχετε εκπονήσει σχετικές εργασίες. Αποφύγετε να φέρεται στη δυσάρεστη θέση κάποιον να πρέπει να σας συστήσει, ενώ είτε δεν σας γνωρίζει καλά είτε οι επιδόσεις σας ήταν τέτοιες που δεν μπορεί να χαρακτηριστούν αξιόλογες.
  • Επίσης, είναι καλή ιδέα να μην έχετε συστατικές επιστολές μόνον από τη Σχολή σας, αλλά να προσπαθήσετε να πάρετε τουλάχιστον μία επιστολή από καθηγητή-τρια ενός άλλου τμήματος ή πανεπιστημίου, αν έχετε παρακολουθήσει κάποια σχετικά μαθήματα (καθηγητές Τμήματος του Εξωτερικού στο οποίο φοιτήσατε μέσω του προγράμματος Erasmus ή καθηγητές άλλων Τμημάτων των οποίων τα μαθήματα έχετε επιτυχώς παρακολουθήσει ως ελεύθερες επιλογές) .
  • Γενικά, προσπαθήστε να επιλέξετε μια ποικιλία ανθρώπων που σας γνωρίζουν κάτω από διαφορετικές συνθήκες εργασίας και επομένως μπορούν να αναφερθούν στις διαφορετικές ικανότητες, προσόντα και εμπειρίες σας.  
 1. Yπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/10050/20-4- 2007 (ΦΕΚ 629/25-4-2007 τ’. Β) (Αντικατάσταση ποινικού μητρώου).
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. Για πτυχία αλλοδαπής: ξενόγλωσσο και μετάφραση – άδεια άσκησης επαγγέλματος στην αλλοδαπή. Για Ιταλικά πτυχία επί πλέον: ESAME Dl STATO και μετάφραση – ATTESTATO και μετάφραση. Για πτυχία άλλων χωρών (πλην Ε.Ε.), επί πλέον: ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε.
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Νομαρχία.
 4. Τίτλο ειδικότητας (για ειδικευμένους).
 5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (ΠΣΚ) τύπου Α’ (η αναβολή στράτευσης θα πρέπει να είναι διάρκειας πλέον του ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης), ή σχετική βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τη Μονάδα τους (για άρρενες).

  ΑΠΟ ΠΟΥ: Στρατολογικό γραφείο όπου ανήκετε (γίνεται και μέσω Θεσσαλονίκης).
  ΩΡΕΣ: 9 π.μ. – 1 μ.μ.
  Τηλ. Στρατολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης:
  Α’ γραφείο: 2310.894.461,7
  Β’ γραφείο: 2310.894.564

  Το ΠΣΚ μπορείτε να το πάρετε και ταχυδρομικά τηλεφωνώντας στο 1502 με μια μικρή χρέωση (4 € περίπου) σε 7 – 10 εργάσιμες, ή κάνοντας αίτηση αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ (τηλ. 1500) (Θυμηθείτε να τονίσετε πόσα αντίγραφα θέλετε).

 6. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας (από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας του τόπου κατοικίας).

  Από την 21 Ιουνίου 2012 τα πιστοποιητικά υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος εκδίδονται από κάθε ιατρό με ειδικότητα πρωτοβάθμιας περίθαλψης (δηλ. γενικό ιατρό, παθολόγο η και ιατρό εργασίας), είτε ιδιώτη, είτε του Δημοσίου η των ασφαλιστικών οργανισμών, μετά από τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης που επιθυμεί να εκδώσει τέτοιο πιστοποιητικό υγείας, μεταβαίνει είτε σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας, είτε σε Περιφερειακό Ιατρείο, είτε σε ιδιώτη Ιατρό της επιλογής του, και ο ίδιος ο ιατρός μπορεί να του το χορηγήσει. Δεν είναι απαραίτητο να μεταβεί στην Διεύθυνση Υγείας (Υγειονομικό) για τον λόγο αυτό.

  Το Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας έχει ισχύ 6 (έξι) μήνες.
 7. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε νοσοκομείο βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του νοσοκομείου.
 8. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε Κ.Υ. ή Π.Ι. βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από την δύναμη του προσωπικού του νοσοκομείου.
 9. Οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό κρίνει και είναι απαραίτητο το νοσοκομείο υποδοχής.
 1. Σας συμβουλεύουμε να επιδιώξετε να συγκεντρώσετε τρεις με πέντε συστατικές επιστολές.  Δυο με τρεις «δυνατές» επιστολές, οι οποίες περιγράφουν τα ιδιαίτερα ταλέντα και τις ικανότητές σας είναι προτιμότερες από πέντε αόριστες επιστολές.
 2. Yπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/10050/20-4-2007 (ΦΕΚ 629/25-4-2007 τ. Β’) (Αντικατάσταση ποινικού μητρώου).
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. Για πτυχία αλλοδαπής: ξενόγλωσσο και μετάφραση – άδεια άσκησης επαγγέλματος στην αλλοδαπή. Για Ιταλικά πτυχία επί πλέον: ESAME Dl STATO και μετάφραση – ATTESTATO και μετάφραση. Για πτυχία άλλων χωρών (πλην Ε.Ε.), επί πλέον: ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε.
 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Νομαρχία.
 5. Τίτλο ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
 6. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (ΠΣΚ) τύπου Α’ (η αναβολή στράτευσης θα πρέπει να είναι διάρκειας πλέον του ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης), ή σχετική βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τη Μονάδα τους (για άρρενες).

  ΑΠΟ ΠΟΥ: Στρατολογικό γραφείο όπου ανήκετε (γίνεται και μέσω Θεσσαλονίκης).
  ΩΡΕΣ: 9 π.μ. – 1 μ.μ.
  Τηλ. Στρατολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης:
  Α’ γραφείο: 2310.894.461,7
  Β’ γραφείο: 2310.894.564.

  Το ΠΣΚ μπορείτε να το πάρετε και ταχυδρομικά τηλεφωνώντας στο 1502 με μια μικρή χρέωση (4 € περίπου) σε 7 – 10 εργάσιμες, ή κάνοντας αίτηση αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ (τηλ. 1500) (Θυμηθείτε να τονίσετε πόσα αντίγραφα θέλετε).
 7. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας (από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας του τόπου κατοικίας).

  Από την 21 Ιουνίου 2012 τα πιστοποιητικά υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος εκδίδονται από κάθε ιατρό με ειδικότητα πρωτοβάθμιας περίθαλψης (δηλ. γενικό ιατρό, παθολόγο η και ιατρό εργασίας), είτε ιδιώτη, είτε του Δημοσίου η των ασφαλιστικών οργανισμών, μετά από τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης που επιθυμεί να εκδώσει τέτοιο πιστοποιητικό υγείας, μεταβαίνει είτε σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας, είτε σε Περιφερειακό Ιατρείο, είτε σε ιδιώτη Ιατρό της επιλογής του, και ο ίδιος ο ιατρός μπορεί να του το χορηγήσει. Δεν είναι απαραίτητο να μεταβεί στην Διεύθυνση Υγείας (Υγειονομικό) για τον λόγο αυτό.

  Το Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας έχει ισχύ 6 (έξι) μήνες.
 8. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε νοσοκομείο ή Κ.Υ. ή Π.Ι. βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του νοσοκομείου.
 9. Οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό κρίνει και είναι απαραίτητο το νοσοκομείο υποδοχής.

 • μεσολάβηση. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τα Πανεπιστήμια. Επίσης, τα περισσότερα πανεπιστήμια απαιτούν τη χρήση της δικής τους έτοιμης φόρμας ή/και φακέλου στις συστάσεις. Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας δίνουν. 
 • Ζητείστε προσωπικά από αυτούς που επιθυμείτε να σας συστήσουν αν μπορούν να γράψουν για εσάς μια ευνοϊκή συστατική επιστολή.
 • Εξηγείστε για ποιο λόγο χρειάζεστε τη συστατική επιστολή.
 • Συναντηθείτε με τους υποψήφιους συγγραφείς εγκαίρως και ενημερώστε τους για τα σχέδια, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους σας.  Θυμίστε τους τις δραστηριότητες και τα κατορθώματά σας.  Ζητήστε τους να περιγράψουν ιδιαίτερες ικανότητες σας, τις οποίες θα θέλατε να υπογραμμίσετε και αναφέρετέ τους συγκεκριμένα παραδείγματα.  
 • Προκειμένου να αποκτήσουν μια σφαιρική γνώση των προσόντων και των δεξιοτήτων σας δώστε στους συγγραφείς των επιστολών σας ένα βιογραφικό σας σημείωμα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ενημερωθεί για γνώσεις και δεξιότητές σας που πιθανόν δεν γνωρίζει (ξένες γλώσσες, σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει κα)
 • Θα ήταν θετικό επίσης για εσάς, να τον/την πληροφορήσετε και εγγράφως για κάποια επιπλέον απαραίτητα στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο σας, το τμήμα στο οποίο φοιτάτε, την ειδικότητά σας, το Πανεπιστήμιο ή τα Πανεπιστήμια στο οποία θα κάνετε αίτηση, τα μαθήματα που έχετε παρακολουθήσει και τους βαθμούς που έχετε πάρει (π.χ. αναλυτική βαθμολογία) και ό,τι άλλο στοιχείο  θεωρείτε απαραίτητο και πρέπει να συμπεριλάβει στην επιστολή.   
 • Αν τα Πανεπιστήμια που πρόκειται να υποβάλλεται αίτηση, έχουν συγκεκριμένες οδηγίες και συμβουλές, αναφορικά με τα θέματα στα οποία καλούνται να αξιολογήσουν και να αναφερθούν οι συγγραφείς των συστάσεων, δώστε στους συντάκτες των επιστολών σας τις απαραίτητες κατευθύνσεις. Συχνά, τα πανεπιστήμια ζητούν στοιχεία επικοινωνίας των ανθρώπων – καθηγητών που έχουν δεχθεί να δώσουν συστάσεις και επικοινωνούν απευθείας μαζί τους. Στην περίπτωση όμως που ζητούν να επισυνάψετε – ανεβάσετε ηλεκτρονικά στην αίτησή σας τις συστάσεις, ζητήστε ευγενικά να ακολουθήσουν τυχόν οδηγίες. Για παράδειγμα, αν τα Πανεπιστήμια έχουν συγκεκριμένες φόρμες στις οποίες θα πρέπει οι συγγραφείς των συστατικών επιστολών να σημειώσουν σε συγκεκριμένα πεδία την αξιολόγηση των προσόντων σας, ζητήστε τους ευγενικά να χρησιμοποιήσουν εκείνες τις φόρμες. Σε άλλη περίπτωση, δεν είναι πρόβλημα αν χρησιμοποιήσουν το επίσημο επιστολόχαρτο της επιχείρησης ή του Πανεπιστημίου, και να επισυνάψουν το έντυπο που αποστέλλει το Πανεπιστήμιο υποδοχής, προκειμένου να είναι σαφές ότι έλαβαν γνώση. 
 • Δώστε στους συγγραφείς των συστατικών σας επιστολών ένα χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 2 εβδομάδων για τη σύνταξη της επιστολής.  Να θυμάστε ότι η συγγραφή μιας αξιόλογης συστατικής επιστολής απαιτεί περίπου 45-60 λεπτά της ώρας.  
 • Ενημερώστε τις συστάσεις σας για την ημερομηνία που χρειάζεστε τη συστατική επιστολή.

 • Οι συστατικές επιστολές πρέπει να γράφονται σε χαρτί με κεφαλίδα τον τίτλο του οργανισμού, του πανεπιστημίου, της σχολής ή του φορέα.
 • Κανονικά ακόμη και ο φάκελος θα πρέπει να είναι ο επίσημος φάκελος του Πανεπιστημίου ή της επιχείρησης εκτός από την περίπτωση που το αιτούμενο Πανεπιστήμιο σας έχει δώσει να προωθήσετε το δικό του. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο φάκελος θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από το συντάκτη.   
 • Φροντίστε να ζητήσετε ένα επιπλέον αντίγραφο της συστατικής επιστολής για το αρχείο σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ελέγξετε και το περιεχόμενό της!