Προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση της με αριθμό 448/20-3-2024, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά (email: phd_info@csd.auth.gr) μέχρι τις 31/5/2024, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση όπου αναγράφεται ο προτεινόμενος προσωρινός τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής. Η αίτηση θα πρέπει να υπογραφεί και να αποσταλεί μαζί με υπεύθυνη δήλωση που θα εκδοθεί ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
  4. Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  5. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  6. Τυχόν ερευνητικές δημοσιεύσεις
  7. Δύο συστατικές επιστολές
  8. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
  9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  10. Μια φωτογραφία

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Πληροφορικής έχει όποιος/α είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4957/2022.

Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος συνεχίζει και ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022 κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του εν λόγω νόμου (σχετ. εγκύκλιος αριθμ. 135557/ζ1/2022).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ. 2310 998411, email: phd_info@csd.auth.gr).

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διιδρυματικό  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου