Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ-Τμήμα Οδοντιατρικής

1. ΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία της Προσθετικής Οδοντιατρικής”_2024-2025

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής/ Science and technology of prosthetic dentistry» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ [Οργάνωση και Λειτουργία Προγραμμάτων Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου Σπουδών] του Ν. 4957/21-07-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α ́/21-07-2022), «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την απόφαση Αρ. 32096/2019 (ΦΕΚ τ.Β 3114/05-08-2019) «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για εκδήλωση ενδιαφέροντος στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

 1. Προσθετική (6 θέσεις)
 2. Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο (για το ακ.έτος 2024-25 δεν προκηρύσσονται θέσεις)
 3. Οδοντική Τεχνολογία (για το ακ.έτος 2024-25 δεν προκηρύσσονται θέσεις)

Κατηγορίες υποψηφίων:
Για την Ειδίκευση «Προσθετική» είναι:
α) πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής ομοταγών Ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της αλλοδαπής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν λάβει ήδη την αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (βάσει των άρθρων 304, 307 του Ν.4957/2022). Ο τίτλος σπουδών και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (που αναφέρει ECTS, αναλυτική βαθμολογία κάθε μαθήματος με συνοπτική περιγραφή του περιεχόμενου και ακριβή περιγραφή της κλινικής άσκησης κάθε γνωστικού αντικειμένου) θα πρέπει να είναι στην Αγγλική γλώσσα, ή μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με επικύρωση από την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Ίδρυμα και στις δύο περιπτώσεις

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Ο αριθμός εισακτέων κατά το ακ. Έτος 2024-25 ορίζεται στην Ειδίκευση «Προσθετική» κατ’ ανώτατο όριο σε έξι (6) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Κριτήρια επιλογής:
Για την Ειδίκευση «Προσθετική»

 1. Γενικός βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 25 %
 2. Βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, που σχετίζονται με την Προσθετική Επιστήμη σε ποσοστό 15 %
 3. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου
  • εμπειρία στην άσκηση οδοντιατρικής μετά τη λήψη του πτυχίου
  • κατάταξη στους τρεις (3) πρώτους της σειράς αποφοίτησης
  • πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, άλλων ξένων γλωσσών και παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων. σε ποσοστό 15 %
 4. Προηγούμενη ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου σε ποσοστό 15%
 5. Η εν γένει προσωπικότητα και επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου (και η επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα, εφόσον είναι αλλοδαπός), όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στην επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής». σε ποσοστό 20 %
 6. Επιστημονική επάρκεια και δεξιότητα του υποψηφίου κατά τη διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων σε αντικείμενο της Προσθετικής Επιστήμης σε ποσοστό 10 %

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
Οι αιτήσεις εισαγωγής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» του Τμήματος, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου.

 1. Αντίγραφο πτυχίου.
  Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται να έχουν λάβει αναγνώριση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον τίτλο σπουδών τους.
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 4. Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε εμπειρίας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος (επαγγελματική εμπειρία), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας.
  Αποκλειστικά για την ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» απαιτείται προϋπηρεσία ως οδοντίατρος τουλάχιστον δύο ετών. Η επαγγελματική εμπειρία για το σύνολο των τριών ειδικεύσεων πρέπει να αποδεικνύεται: α) από πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου/οδοντοτεχνικού εργαστηρίου ή δελτία παροχής υπηρεσιών ή βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα ή β) από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση οδοντιάτρου (ή οδοντοτεχνίτη, αποκλειστικά για την ειδίκευση Οδοντική Τεχνολογία) στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη υπηρεσία.
 5. Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της αγγλικής γλώσσας: α) Ειδίκευση «Προσθετική» επιπέδου Γ2/C2, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, β) Ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» επιπέδου τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.
 6. Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
 7. Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη κλινικής άσκησης στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής».
 8. Δύο (2) Συστατικές επιστολές (για αποφοίτους άλλων Πανεπιστημίων εκτός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ.).

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 09.00 πμ και θα ακολουθήσει η πρακτική εξέταση δεξιοτήτων.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι στο ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» υποχρεούνται να καταβάλουν την πρώτη δόση των τελών φοίτησης κατά την αποδοχή της θέσης, όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και με δικά τους έξοδα να προμηθευτούν ειδικό εξοπλισμό απαραίτητο για την κλινική και εργαστηριακή εκπαίδευσή τους, ανάλογα με την ειδίκευση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η: Παρασκευή 30 Αυγούστου, 2024.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Έναρξη προγράμματος : Οκτώβριος 2024

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.dent.auth.gr/
Πληροφορίες: κα. Όλγα Μπίκα
Τηλ.: 2310 999477
Email: olgampika@dent.auth.gr

* Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν:

 1. ηλεκτρονικά στην διεύθυνση olgampika@dent.auth.gr με μορφή αρχείου .pdf και
 2. ταχυδρομικά (συμπεριλαμβανομένου του USB με τα ηλεκτρονικά αρχεία να εσωκλείονται) με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., στη διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
(Υπόψη κ. Όλγας Μπίκα)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με την ένδειξη :

«Για το Π.Μ.Σ «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής»
Ειδίκευση: …………… Προσθετική ……………………

Προκήρυξη
Αίτηση
Βιογραφικό Σημείωμα

2. ΠΜΣ “Dental & Craniofacial Bioengineering and Applied Biomaterials”/”Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική και Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά”_2024-25

Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Dental & Craniofacial Bioengineering and Applied Biomaterials”/Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική και Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά”

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25 Ιουλίου 2024

Πληροφορίες αναλυτικά θα βρείτε στην  επισυναπτόμενη Προκήρυξη.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων .pdf

στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mscbioengineering.dent.auth@gmail.com and olgampika@dent.auth.gr

Επισυνάπτονται:

PPS_DENTAL AND CRANIOFACIAL BIONGINEERING & APPLIED BIOMATERIALS_CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST_2024-25_ΨΣΙΙ46Ψ8ΧΒ-ΓΓΗ

1.-Application-form_2024-25

Πληροφορίες:

Κρυσταλλία Χάμπογλου, 2310999518, mscbioengineering.dent.auth@gmail.com 

Όλγα Μπίκα, 2310999477, olgampika@dent.auth.gr

3. ΠΜΣ Εφαρμοσμένες & Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες_2024-2025

Ανακοινώνεται η Προκήρυξη του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 με Ειδικεύσεις:

 1. Ενδοδοντολογία
 2. Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 21 Ιουνίου 2024

Πληροφορίες αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Προκήρυξη.

Πληροφορίες:

Όλγα Μπίκα, Τηλ.: 2310999477, olgampika@dent.auth.gr

Επισυνάπτονται η Προκήρυξη και οι φόρμες Αίτησης και Βιογραφικού Σημειώματος

Προκήρυξη_ΠΜΣ Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες_2024-25_Ρ6ΟΕ46Ψ8ΧΒ-Ω6Ρ

Αίτηση για το ΠΜΣ -Εφαρμοσμένες και κλινικές οδοντιατρικές επιστήμες- 2024-25

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (CV) για την ειδίκευση -Ενδοδοντολογία- ΠMΣ 2024-25

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (CV) για την ειδίκευση -Εφαρμογές βιοϋλικών και ψηφιακών τεχνολογιών στην Οδοντιατρική- ΠMΣ 2024-25

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος"-Προσκληση υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Υποτροφίες DAAD 2025/26 για Σπουδές και Έρευνα στη Γερμανία

8th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania

Παράταση Προκήρυξης ΔΠΜΣ ΑΠΘ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου