Υπολογιστική Μηχανική

 • Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Τμήμα: Χημικών Μηχανικών

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: none

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): none

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): 3265 τ. Β΄/2018

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: http://compmech.chemeng.ntua.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2028-2029

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος είναι η
  επιστήμη και η τεχνολογία των υπολογιστικών μεθόδων
  και μέσων που αφορούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων, από την έρευνα και την εφαρμογή, της μηχανικής
  κυρίως των ρευστών και των στερεών υλικών. Η Υπολογιστική Μηχανική είναι διεπιστημονική και εδράζεται σε
  τρείς πυλώνες, τα μαθηματικά, την επιστήμη των υπολογιστών και τη μηχανική. Οι βασικοί άξονες – κατευθύνσεις – του προγράμματος είναι δύο, η υπολογιστική
  μηχανική των ρευστών και η υπολογιστική μηχανική των στερεών. Και οι δύο κατευθύνσεις έχουν κοινό έδαφος
  βασικών γνώσεων σε ό,τι αφορά σε μαθηματικό υπόβαθρο και υπολογιστικές μεθόδους και διαφοροποιούνται
  ως προς το πεδίο εφαρμογής. Και οι δύο κατευθύνσεις
  προσανατολίζονται κυρίως σε εφαρμογές ενδιαφέροντος μηχανικού.
  Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η προηγμένου επιπέδου εκπαίδευση των φοιτητών, κυρίως αποφοίτων των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, που
  επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητές
  τους στον τομέα της Υπολογιστικής Μηχανικής με εφαρμογές σε ρευστά, στερεά και διεπιστημονικούς τομείς.
  Παρέχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη μοντελοποίηση, διαμόρφωση, ανάλυση και
  εφαρμογή εργαλείων προσομοίωσης για προχωρημένα
  προβλήματα μηχανικής, καθώς και για την κατανόηση
  αυτών των προσεγγίσεων στο ευρύτερο πλαίσιο της επιστήμης των μηχανικών. Πέραν της ενίσχυσης της θέσης
  των αποφοίτων στην εσωτερική και διεθνή αγορά εργασίας, απώτεροι στόχοι του προγράμματος είναι: (α) Η
  αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών ΑΕΙ μέσω της παροχής σπουδών υψηλού επιπέδου,
  εστιασμένων στην ολοκληρωμένη και διεπιστημονική
  προσέγγιση, θεώρηση, έρευνα και αντιμετώπιση πολυδιάστατων προβλημάτων, καθώς και η υποστήριξη της
  ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας μέσω
  της παραγωγής ικανών και εξειδικευμένων στελεχών.
  Με την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών
  σπουδών επιχειρείται η συγκράτηση του δυναμικού
  των μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών εντός της
  χώρας. (β) Η ειδίκευση αποφοίτων στις μεθόδους και
  τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας, καθώς και η βελτίωση
  της ανταγωνιστικότητας του (Ελληνικού) επιστημονικού
  δυναμικού και η παραγωγή στελεχών με εξειδικευμένες
  γνώσεις, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες
  ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και
  υπηρεσιών στο πεδίο της Υπολογιστικής Μηχανικής.
  (γ) Η εις βάθος κατάρτιση και, μέσω της εκπόνησης Μεταπτυχιακών Εργασιών, η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων των αποφοίτων του προγράμματος έτσι ώστε
  να καθίστανται ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης
  και καινοτομίας.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κυρίως δεκτοί: Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι θετικής κυρίως κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της Χώρας ή ισότιμων και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών