Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον

 • Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

  Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

  Πόλη: ΞΑΝΘΗ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 2

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική,Περιβαλλοντικές επιστήμες,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Β΄2083/07-06-2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 1200

  URL Ιστοσελίδας: http://www.civil.duth.gr/postgrad/ydravlics/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωματούχων – πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές
  της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, προσανατολισμένους στις νεότερες εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της Υδραυλικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος.

  Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι: υδραυλικά έργα και περιβάλλον, διαχείριση υδατικών πόρων και φυσικών καταστροφών, θαλάσσια έργα και περιβάλλον

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών και των Πολυτεχνείων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, κάτοχοι τίτλου σπουδών 5ετούς ή 4ετούς φοίτησης σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
  α) Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον
  β) Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών
  γ) Θαλάσσια Έργα και Περιβάλλον

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία

  e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: apantokr@civil.duth.gr

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2541079025