Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος

 • Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Τμήμα: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος,Περιβαλλοντικές επιστήμες,Επεξεργασία τροφίμων

  ΦΕΚ (Αριθμός Τεύχους): Τεύχος Β’ 2111/08.06.2018

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4000

  URL Ιστοσελίδας: http://nutri-environment.bio.uth.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 2022-2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η εκπαίδευση βιοεπιστημόνων σε τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται στη βιοτεχνολογία για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των τροφίμων κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, και τις επιδράσεις της διατροφής στον μεταβολισμό. Το ΠΜΣ έρχεται ως απάντηση στις απαιτήσεις της κοινωνίας για υψηλής ποιότητας τρόφιμα, ποιοτική διατροφή, και διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος ενώ συμβαδίζει απόλυτα με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και προστασία της υγείας των καταναλωτών. Η χρήση συμβατικών μεθόδων και πρακτικών έχει οδηγήσει στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος, διατροφικά σκάνδαλα και διατροφικές συνήθειες που επιβαρύνουν την υγεία. Η εφαρμογή της βιοτεχνολογίας στους τομείς του περιβάλλοντος και της διατροφής αποτελεί πλέον προτεραιότητα για τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της υγείας. Ειδικότερα, το ΠΜΣ θα παρέχει εκπαίδευση στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της εφαρμογής της βιοτεχνολογίας για την επίτευξη της ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης:

  (α) για ασφαλή και καινοφανή διατροφικά προϊόντα, με δυνατότητα ανιχνευσιμότητας συστατικών και ελέγχου της ποιότητας κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής τους, καθώς και εκτίμησης της διατροφικής αξίας τους για τον άνθρωπο ως τελικό καταναλωτή, με έμφαση στο μεταβολισμό και την τοξικότητα τους, και
  (β) για αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, με έμφαση στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την εκτίμηση των ανθρωπογενών επεμβάσεων στα διάφορα επίπεδα των οικοσυστημάτων και τη διαχείριση γεγονότων και φαινομένων περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

  Το ΠΜΣ φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικότατο μέρος των αναγκών που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών στον παραπάνω τομέα και να παρέχει αποφοίτους ικανούς να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς παρακολούθησης της χημικής και οικολογικής ποιότητας του περιβάλλοντος, φορείς διαχείρισης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, εταιρίες βιοτεχνολογίας και τροφίμων, εταιρείες παραγωγής αγροχημικών, καλλυντικών και φαρμάκων, εταιρείες ανάπτυξης νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων με εφαρμογές στην γεωργία, φορείς διασφάλισης ποιότητας σε γεωργία, περιβάλλον και τρόφιμα, κέντρα αναπτυξιακού σχεδιασμού, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά πάρκα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Κτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, με την αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος AEI και ΤΕΙ.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

 • Σημειώσεις:

  Επικοινωνία
  τηλ. 2410- 565298, κα. Στρούλια Ιωάννα, καθημερινά 10.00 – 14.00, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500, Λάρισα, fax: 2410-565290, e-mail: pms-nutrienv@uth.gr